เกี่ยวกับเรา

บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด จัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทตั้งแต่ พ.ศ.2547  โดยการริเริ่มของ ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล CEO&Founder โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคล แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบุคลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ   
 
บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด มีทีมที่ปรึกษาซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท - เอก ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในฐานะอดีตผู้บริหารในองค์กรชั้นนำและผู้ให้คำปรึกษาในโครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลต่างๆ มากว่า 20 ปี  ครอบคลุมระบบงานด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารค่าตอบแทน  การวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (HR Analytics)  และการปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 
เราพร้อม ในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ ที่จะช่วยขับคลื่อนองค์กรท่านไปสู่ความสำเร็จ 


Thai HRM Business : Biz-Drivern HRM Consultancy 

บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล  เลขทะเบียน 6325  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566