ที่ปรึกษา PDPA Implementation

ที่ปรึกษา PDPA Implementation

 Video แนะนำขั้นตอนการ Implement PDPA  https://youtu.be/tovjJgq-Mp0?si=A-EWq8rmzbToe9pk

  

หลักการและความสำคัญของโครงการ

         PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่กำลังมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายฉบับนี้  และหากบุคคลหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมมีบทลงโทษตามมา ซึ่งบทลงโทษของ PDPA สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น มีทั้งโทษทางแพ่ง  อาญา และโทษทางปกครอง

       ดังนั้น องค์กรจึงต้องทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลและนิติบุคคล  ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือข้อมูลของพนักงานที่ทำงานภายในองค์กร   จะต้องกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ  เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ปลอดภัยและถูกนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์  รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา   

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และคณะทำงาน เข้าใจถึงหลักการสำคัญในการปฏิบัติเพื่อความสอดคล้องตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และคณะทำงาน เข้าใจแนวทางในการระบุข้อมูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมาย (Lawful basis) ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

3.  3) เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และคณะทำงาน  เข้าใจแนวทางในการจัดทำมาตรการด้านบริหารจัดการ (Administration Control)  เพื่อควบคุมสิทธิการเขาถึงข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

4) เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และคณะทำงาน   เข้าใจแนวทางในการจัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Control)  และดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 5) เพื่อให้บริษัท มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security System)  มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information System) ความพร้อมในการปกป้องความเสี่ยงและมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน ที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล 


 

สนใจรายละเอียดโครงการ  ติดต่อ  ดร.ปิยะวัฒน์  082-3264597  Email : Piyawat@thaihrm.com Line OA : @thaihrm