หลักสูตร : การปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับจัดภายในองค์กร)

หลักสูตร : การปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับจัดภายในองค์กร)

        

       PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้   ทุกคนจึงต้องทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลและนิติบุคคล  ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือข้อมูลของพนักงานที่ทำงานภายในองค์กร   จะต้องกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ  เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ปลอดภัยและถูกนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์  รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา   

วัตถุประสงค์

1.  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักการและสาระสำคัญ ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางในการจัดทำมาตรการด้านบริหารจัดการ นโยบาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางในการจัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Control)