รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ (Site Reference)

รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ (Site Reference)

   หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

 

     1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

      2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

      3. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงตัวชี้วัดผลงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

      4. โครงการปรุงระบบบริหารโครงสร้างเงินเดือน   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2555)

      5. ทีมโครงการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม  (2554)

      6. ทีมโครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม (2554)
       7.  ทีมโครงการแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการส่งออก (2553)
      8.  โครงการพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   (2552)
       9.  โครงการศึกษาเพื่อนำเสนอระบบการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล สำนักวิจัยและ
พัฒนาระบบงานบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2550)

      10. โครงการปรับปรุง JD และสมรรถนะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 

องค์กรภาคธุรกิจ  เช่น 

 

1

โครงการปรับปรุงระบบค่าจ้างและประเมินผลงาน KPI  บ.Komatsu Parts Asia Co.Ltd

2

โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI  บ.Asset Wise จำกัด

3

โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บ.พรีม่า มารีน จำกัด

4

โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI บ.ยูโอเอ เอเวียชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

5

โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างเงินเดือน บ.บวิคไทย จำกัด

6

โครงการสำรวจค่าจ้าง ค่าตอบแทน สมาคมเจ้าของเรือไทย

7

โครงการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน บ.Taisei (Thailand) Co.Ltd.

8

โครงการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน บ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

9

โครงการประเมินค่างานและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บ.บางบอนพลาสติก จำกัด

10

โครงการปรับปรุงระบบ KPI โครงสร้างเงินเดือนและการพัฒนาอาชีพ บ.เอสบี อินเตอร์แล็บ จำกัด

11

โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI บ.อัลฟ่าอิเลคทริคส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

12

โครงการปรับปรุงระบบประเมินผล KPI บ.คิวพลัสฟู๊ด จำกัด

13

โครงการปรับปรุงระบบKPI และโครงสร้างเงินเดือน บ.ซอฟท์นิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

14

โครงการปรับปรุงระบบค่าจ้างและประเมินผลงาน บ.ซิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

15

โครงการศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

16

โครงการพัฒนาระบบค่าจ้างและพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทไทยอีสเทอร์น จำกัด

17

โครงการพัฒนาระบบค่าจ้าง บ.ไอซิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด

18

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.ไทย เอ็นโอเค จำกัด

19

โครงการพัฒนาระบบ KPI และการประเมินผลงาน บ.ทีเฟอร์ทิไรเซอร์ จำกัด

20

โครงการพัฒนาระบบ KPI & Competency สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน

21

โครงการพัฒนาระบบ KPI และการประเมินผลงาน บ.ออทรานซ์ จำกัด

22

โครงการพัฒนาระบบ KPI คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล

23

โครงการสำรวจสวัสดิการและค่าจ้าง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

24

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.คาลโซนิค คันไซ (ประเทศไทย) จากัด

25

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.เอ็มอีพี เฮ้กซ์ซา จำกัด

26

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

27

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จำกัด

28

โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล บ.เจอาร์ดับบิว จำกัด (มหาชน)

29

โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล บ.อินเตอร์ครอป จำกัด

30

โครงการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน บ.โอสถสภา จำกัด

31

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (ประเทศไทย)

32

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด

33

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.เจลเวล เอเจนท์ จากัด

34

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

35

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน บ.วายเอชเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

36

โครงการสำรวจสวัสดิการและค่าจ้าง Heifer Project ( Thailand )

37

โครงการสำรวจสวัสดิการและจัดทาโครงสร้างค่าจ้าง AusAID

38

โครงการสำรวจสวัสดิการและค่าจ้าง องค์กรกาชาดสากล / Oxfam / Plan

39

โครงการที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติพนักงาน NewlyFoods