ที่ปรึกษา การปรับปรุงวิธีประเมินผลงาน OKRs&KPI และการจัดการผลการปฏิบัติงาน (PMS)

ที่ปรึกษา การปรับปรุงวิธีประเมินผลงาน  OKRs&KPI และการจัดการผลการปฏิบัติงาน (PMS)

 Video แนวทางการกำหนด Corporate KPI  https://youtu.be/wUnB99M7wHM?si=XziIlLWCW8jB0IC1

 

สร้างความเข้าใจในคำถามเหล่านี้   

 

  - เข้าใจว่าผลงานคืออะไร เราจะวัด "ผลงาน" ได้จากอะไร - เข้าใจว่าเราจะเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรกับ KPI ระดับบุคคลได้อย่างไร - เข้าใจว่า PI และ KPI และ OKRs แตกต่างกันอย่างไร - เข้าใจว่าเป้าหมายประเภทไหนใช้ KPI หรือใช้ OKRs -  เข้าใจว่าทำไมมี KPI ใช้แล้ว จึงเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร - เข้าใจว่าทำไมใช้ KPI แล้ว งานมากขึ้น เป็นภาระมากขึ้น - เข้าใจว่าทำไมทุกคนได้คะแนน KPI สูงมาก แต่บริษัทมีผลประกอบการไม่ดี - เข้าใจว่าKPI ของแต่ละตำแหน่ง ยาก-ง่าย ต่างกัน ยุติธรรมหรือไม่ - เข้าใจว่าเป้าหมายของแต่ละ KPI คิดจากอะไร จะคำนวณคะแนนอย่างไรให้เหมาะสมกับ KPIแต่ละตัว - เข้าใจว่า จะกำหนดสัดส่วน KPI กับพฤติกรรม อย่างไร - เข้าใจว่า การเก็บข้อมูล KPI ควรกำหนดความถี่อย่างไร ใครควรเป็นผู้เก็บข้อมูล – เข้าใจว่าจะออกแบบประเมินผลงานโดย google form อย่างไร - เข้าใจว่าจะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปผลงานอย่างไร - เข้าใจว่าจะใช้ Google Data Studio ในการทำ Dashboard และ Report ที่น่าสนใจได้อย่างไร - เข้าใจวิธีการ Share Dashboard ให้เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า แบบออนไลน์

สั่งซื้อ Ebook  by Se-Ed  https://se-ed.com/s/cKB7


สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI  และการจัดการผลการปฏิบัติงาน

- มุมมองการบริหารคนแบบสมการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประโยชน์ของการมีตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติผลงานต่อองค์กรและบุคลากร
- การบริหารเป้าหมายในการทำงานตามกรอบแนวคิดการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System - PMS)
- ความแตกต่างระหว่าง KPIs กับ OKRs เหมือนกัน ต่างกัน หรือเสริมกัน
- เทคนิคการวิเคราะห์เป้าหมายองค์กร (Corporate Objective) ด้วย Strategy Map  
- การกำหนดเป้าหมายของฝ่ายต่างๆ ที่เชื่อมโยงเป้าหมายประจำปีของบริษัท
# Workshop การวิเคราะห์เป้าหมายระดับองค์กรและการทำ Strategic Mapping

ให้คำแนะนำการวิเคราะห์เป้าหมายการดำเนินงานระดับหน่วยงาน
- วิธีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานประเภทขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
- วิธีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานประเภทปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
- วิธีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานประเภทสร้างสรรค์สิ่งใหม่  

ให้คำแนะนำการวิเคราะห์เป้าหมายการปฏิบัติงานระดับบุคคล
- วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหน่วยงาน

- วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
- วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
- แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย น้ำหนัก คะแนน สูตรการคำนวณคะแนน KPI
- การวิเคราะห์เป้าหมายการปฏิบัติงาน กำหนดค่าเป้าหมาย ค่าน้ำหนัก สูตรการคำนวณคะแนน
 

ให้คำแนะนำการกำหนดตัวชี้วัดประเภทพฤติกรรม (Trait & Behavior Indicator)
- แนวคิดสำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดประเภทคุณลักษณะและพฤติกรรม
- แนวคิดสำคัญในการกำหนดมาตรวัดประเมินตัวชี้วัดประเภทพฤติกรรม
- วิธีการจัดทำแบบประเมินพฤติกรรมรอบทิศทางด้วย Google form
# ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำและการทำแบบประเมินพฤติกรรมรอบทิศทางด้วย Google form

ให้คำแนะนำการติดตามให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงผลงานด้วย CFR (Conversations, Feedback & Recognition)
- ความหมาย ตัวอย่าง การทบทวนตนเอง (Self Reflection) และฝึกปฏิบัติ
- ความหมาย ตัวอย่าง การ Check – In และฝึกปฏิบัติ
- ความหมาย ตัวอย่าง เทคนิคการติชมแบบ Sandwich Model และฝึกปฏิบัติ

ให้คำแนะนำการโค้ชเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
- ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง และการโค้ช

- ฝึกปฏิบัติการโค้ชเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิค  SCORE Model

 

สนใจใช้บริการ ติดต่อ 

 

Email : service@thaihrm.com หรือ Line : @thaihrm