ที่ปรึกษาโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) และระบบบริหารค่าตอบแทน

ที่ปรึกษาโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)  และระบบบริหารค่าตอบแทน

 

ขั้นตอนดำเนินงาน ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์งาน ประเมินค่างานและจัดระดับงาน และจัดทำโครงสร้างเงินเดือน  

  • ศึกษาข้อมูลองค์กร ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ใบกำหนดหน้าที่งาน โครงสร้างเงินเดือน วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารค่าจ้าง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์งาน 
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานและตำแหน่งงาน ที่ปรึกษาประชุมกับพนักงานระดับบังคับบัญชา  เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้าง ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานและตำแหน่งงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และนัดหมายสำหรับการสัมภาษณ์รายบุคคล รวมทั้งทำการสัมภาษณ์ตามเวลาที่นัดหมาย 
  • การวิเคราะห์งาน ประเมินค่างานและจัดระดับงาน ที่ปรึกษาวิเคราะห์งานจากข้อมูลการสัมภาษณ์ กำหนดปัจจัย/เกณฑ์สำหรับการกำหนดค่างาน ทำการประเมินค่างานและจัดระดับงานตำแหน่งงาน
  • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างเงินเดือน โดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนต่ำสุดสูงสุดสำหรับแต่ละระดับงาน โดยใช้ข้อมูลจากผลการการสำรวจค่าจ้างที่จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานวิชาชีพและจากคลังข้อมูลค่าจ้างของที่ปรึกษา โดยพิจารณาเปรียบเทียบตามตำแหน่งงานและหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารเงินเดือนที่เป็นธรรมภายในบริษัทและแข่งขันได้ 
  • การเตรียมการเข้าสู่ระบบใหม่ ที่ปรึกษาเสนอแนะแนวทางสำหรับการจัดการอัตราเงินเดือนพนักงานรายบุคคลให้เข้าสู่ระบบใหม่ รวมทั้งแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ นำเสนอบริษัทฯ สนใจใช้บริการ ติดต่อ 

Email : service@thaihrm.com หรือ Line : @thaihrm


 

 Video แนวทางการทำโครงสร้างเงินเดือน https://youtu.be/uMM_Bboivco