HR Analytics ย่อยง่ายสำหรับคน HR (สอนสดผ่าน ZOOM 2 วัน)

HR Analytics ย่อยง่ายสำหรับคน HR (สอนสดผ่าน ZOOM 2 วัน)

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :  HR Analytics  ฉบับย่อยง่าย     (สอนสด ผ่าน ZOOM 2 วัน) 

                                                     การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ

 

                                                (เรียนสดผ่าน ZOOM  : สนใจสมัครออนไลน์  ได้ที่  https://forms.gle/ZybrPv3SAxGVMXyp7  ) 

 

 Workshop: HR Analytics ฉบับย่อยง่าย ( สอนสดผ่าน ZOOM )     

(สำหรับ HR ที่ต้องการเข้าใจวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ IT ที่ต้องการเข้าใจ HR Domain)  

 

ข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการไปในระดับสูงเช่นปัจจุบัน การเกิดขึ้นของข้อมูลมีขึ้นตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลอ่านค่าก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในสาขาวิชาชีพต่างๆ จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ รวมถึงวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (HR)

 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ แต่ในอดีตการใช้ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในรูปแบบพื้นฐานในลักษณะการบรรยายสรุป (Descriptive) เหตุการณ์หรือสิ่งที่พบเห็น ในขณะที่ธุรกิจต้องการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับลึก (Analytics) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น (Predictive & Prescriptive) เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึก (HR Analytics) จึงเป็นสมรรถนะที่สำคัญอย่างยิ่งของนักบริหารงานบุคคลยุค Big Data เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่บทบาทการเป็น HR Business Partner ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักการ แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ HR Analytics และ Data Mining

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics แบบพรรณนาและคาดการณ์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics และการอภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ ให้กับองค์กร

 

 

 

 

วิธีการฝึกอบรม

  บรรยาย ประกอบการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้โปรแกรม Google Data Studio  และ RapidMiner ประมวลผลข้อมูลจากไฟล์ตัวอย่างที่วิทยากรจัดเตรียมไปให้ และอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 

 

 * ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้ Google Data Studio หรือ โปรแกรม RapidMiner  เนื่องจากทางวิทยากรจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐาน-ปานกลาง และใช้งานง่าย โดยส่วนใหญ่เป็น Drag & Drop  และควรนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในการทำ Workshop

 

 

วิทยากร  :   1. ดร.วชิระ ชนะบุตร    2. ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล   

 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data , Data Mining , สถิติเบื้องต้น , การเลือกใช้กราฟประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูล

·      แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น Google Data Studio

·      แนะนำวิธีการติดตั้ง การใช้งานเบื้องต้น RapidMiner  

·      ทำความรู้จักประเภทและคุณลักษณะของ HR Data ในมิติต่างๆ ของการจัดการทรัพยากรบุคคคล   

·      การวิเคราะห์ HR Analytics และการนำเสนอ HR Solution ด้านอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

·      การวิเคราะห์ HR Analytics และการนำเสนอ HR Solution ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร  

·      การวิเคราะห์ HR Analytics และการนำเสนอ HR Solution ด้านผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

·      การวิเคราะห์ HR Analytics และการนำเสนอ HR Solution ด้านการออกจากงานของบุคลากร  

·      การวิเคราะห์ HR Analytics และการนำเสนอ HR Solution ด้านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  

·      สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ของ HR-Big Data กับการดำเนินงานขององค์กร

 

 

 

 

 สถานที่    อบรม Online ผ่าน ZOOM   เวลา  09.00 – 16.30  น. ( 2  วัน)

 

 

ค่าลงทะเบียน      7,500 บาท  (ไม่รวม VAT)  

 

สมัครออนไลน์  :  https://forms.gle/ZybrPv3SAxGVMXyp7   (เลือกวันที่สะดวกเข้าอบรมในใบสมัคร)