เทคนิคการตั้งเป้าหมาย KPI ที่สอดคล้องสนับสนุนทีมงานและองค์กร สำหรับหัวหน้างาน (In-House)

เทคนิคการตั้งเป้าหมาย KPI ที่สอดคล้องสนับสนุนทีมงานและองค์กร สำหรับหัวหน้างาน (In-House)

 

 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   

เทคนิคการตั้งเป้าหมาย KPI ที่สอดคล้องสนับสนุนทีมงานและองค์กร สำหรับหัวหน้างาน

 ( Performance Alignment for Supervisor )  

 

 หลักการและเหตุผล

 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน เพราะหากองค์กรของเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การดำเนินการต่างๆ ก็จะไร้ทิศทาง สับสน      จนอาจเกิดความขัดแย้ง และเกิดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด   

การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอด  ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายดังกล่าว ควรมีขั้นตอนในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบกระบวนการ PDCA เพื่อให้เป้าหมายที่กำหนดขึ้นได้รับการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข พัฒนาและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้รูปแบบการบริหารจัดการเป้าหมายในเชิงระบบดังกล่าวเรียกว่าระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือ Performance Management System (PMS)

ระบบ PMS เป็นกรอบในการบริหารจัดการเป้าหมายที่องค์กรกำหนดขึ้น ซึ่งอาจกำหนดเป้าหมายแบบ KPI หรือ OKRs  ตามความเหมาะสมของกระบวนการธุรกิจในแต่ละองค์กร  ดังนั้นการศึกษาทำความเข้าใจถึงแก่นสาระสำคัญในเรื่อง PMS จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผลกระทบจากการใช้ระบบดังกล่าวจะส่งผลต่อขวัญ กำลังใจของบุคลากร และประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดที่สำคัญและประโยชน์ของตัวชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้  

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ

 

วิธีการ

1.       บรรยายเพื่อให้เข้าใจแนวคิดสำคัญและเห็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

2.       ฝึกปฏิบัติ  (Work shop) โดยใช้ข้อมูลจริง และรับการ Feedback เพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

วิทยากร      :   ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 

 

กลุ่มเป้าหมาย :  Supervisor – Manager  

 

# สิ่งที่จะได้เรียนรู้เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว

- เข้าใจว่าผลงานคืออะไร เราจะวัด "ผลงาน" ได้จากอะไร - เข้าใจว่าเราจะเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรกับ เป้าหมายระดับบุคคลได้อย่างไร  - เข้าใจว่าทำไมเมื่อมีเป้าหมายแล้ว จึงเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร  - เข้าใจว่าทำไมเมื่อกำหนดเป้าหมาย KPI แล้ว งานมากขึ้น เป็นภาระมากขึ้น  - เข้าใจว่าทำไมทุกคนได้คะแนน KPI สูงมาก แต่บริษัทมีผลประกอบการไม่ดี เข้าใจว่า KPI ของแต่ละตำแหน่ง ยาก-ง่าย ต่างกัน ยุติธรรมหรือไม่ - เข้าใจว่าเป้าหมายของแต่ละ KPI คิดจากอะไร จะคำนวณคะแนนอย่างไรให้เหมาะสมกับ KPIแต่ละตัว - เข้าใจว่า จะกำหนดสัดส่วน KPI กับพฤติกรรม อย่างไร - เข้าใจว่า การเก็บข้อมูล KPI ควรกำหนดความถี่อย่างไร ใครควรเป็นผู้เก็บข้อมูล - เข้าใจว่า ถ้าพนักงานไม่ให้ความร่วมมือทำ KPI จะทำอย่างไร

 

กำหนดการฝึกอบรม   

เวลา

                         หัวข้อ

0900 – 1030

 

- การกำหนดเป้าหมายในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประโยชน์ของการมีตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติผลงาน

- การบริหารเป้าหมายในการทำงานแบบ PDCA ในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System - PMS)

- แนวคิดการกำหนดเป้าหมายองค์กรด้วย BSC & Customer Focus

-            Strategic Mapping แสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายประจำปีของบริษัท  

กับฝ่ายต่างๆ    

1030 – 1045

Coffee Break

1045 – 1200

# Workshop การจัดทำกลยุทธ์และเป้าหมายระดับทีมงาน (Supervisor) เพื่อเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของฝ่าย และบริษัท   

 # นำเสนอ  รับฟังความเห็นจากวิทยากร        

1200 – 1300

พักกลางวัน

1300 – 1430

แนวคิดการวิเคราะห์เป้าหมายการปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งงานด้วย Value Chain และ Customer Focus

-  แนวคิดการกำหนดค่าเป้าหมาย  น้ำหนัก คะแนน สูตรการคำนวณคะแนน KPI    

-     ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance indicator)  ของแต่ละตำแหน่งงาน  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

* Workshop : การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance indicator)  ของแต่ละตำแหน่งงานภายในฝ่าย และที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดค่าเป้าหมาย น้ำหนัก คะแนน สูตรการคำนวณ   

1430 – 1445

Coffee Break

1445 – 1630

- Present & Get Feedback  : แต่ละฝ่าย นำเสนอตัวชี้วัดผลงาน (KPI)  ของแต่ละตำแหน่งงาน  การกำหนดค่าเป้าหมาย น้ำหนัก คะแนน สูตรการคำนวณ   
- เทคนิคการให้คำแนะนำ ติชม ทางบวก เพื่อจูงใจผู้ปฏิบัติงาน

- สรุปผลการเรียนรู้