Workshop เจาะลึกวิธีการประเมินผลงานและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

Workshop เจาะลึกวิธีการประเมินผลงานและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

  Workshop สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกวิธีการประเมินผลงานและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

(OKRs/KPI , PMS & Salary Structure Structure: Design and Implementation)

เบื่อไหมกับระบบ OKRs/KPI และค่าจ้างที่ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ และไม่ดึงดูดพนักงานเก่งๆ ?


มาแล้ว !  Workshop ที่จะช่วยคุณออกแบบและบริหารระบบ OKRs/KPI และค่าจ้างที่

 • สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
 • ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
 • บริหารจัดการค่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความยุติธรรมและโปร่งใส


ด้วยหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3 วันเต็ม คุณจะได้เรียนรู้:

 Day 1:  OKRs/KPI และ PMS 

 •  

 

 • แนวคิด หลักการการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System ) 
   • เข้าใจแนวคิดและหลักการของ OKRs, KPIs และ PMS
   • วิธีการตั้งค่าและติดตาม OKRs ที่มีประสิทธิภาพ
   • การวัดผลและประเมินผลงานด้วย KPIs
   • การนำ PMS มาใช้เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กร
 • การกำหนด Corporate Objective & Target 
  • ฝึกฝนการแปลงเป้าหมายทางการเงินเป็นเป้าหมายด้านลูกค้า และยุทธศาสตร์องค์กร 
  • ฝึกฝนการกำหนด OKRs/KPI ระดับฝ่าย 
  • ฝึกฝนการกำนหนด  OKRs/KPI ระดับแผนก และบุคคล
 • การกำหนดตัวชี้วัดประเภทพฤติกรรม
 • การกำหนดค่าเป้าหมาย  วิธีการคำนวณ  คะแนนผลงาน 
 • การกำหนดช่วงเกรดคะแนน  การแปลงคะแนนเป็นเกรดผลงาน
 • การกำหนดเกณฑ์ในการให้โบนัสจากผลงาน
 • ฝึกฝนทักษะการโค้ชเบื้องต้นเพื่อติดตาม Check in พัฒนาผลงาน

 

Day 2:

 • แนวคิด หลักการบริหารค่าจ้าง
  • เข้าใจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในระบบค่าจ้าง
  • เรียนรู้กลยุทธ์ค่าจ้างที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
  • วิเคราะห์องค์ประกอบค่าจ้างและสัดส่วนที่เหมาะสม
  • เปรียบเทียบรูปแบบและวัตถุประสงค์ของค่าจ้างประเภทต่างๆ
  • คุ้นเคยกับเครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้าง
 • การวิเคราะห์งานและประเมินค่างาน
  • ฝึกฝนการวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
  • เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน
  • เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินค่างาน
  • ฝึกฝนวิธีการประเมินค่างาน
 • Workshop การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
  • เรียนรู้ระบบประเมินค่างาน
  • ฝึกฝนการประเมินค่างานจากข้อมูลจริง
  • วิเคราะห์และอภิปรายผลการประเมินค่างาน
 • การสำรวจค่าจ้าง
  • วิเคราะห์รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง
  • เรียนรู้ค่าสถิติที่สำคัญและการนำไปใช้
  • เปรียบเทียบอัตราค่าจ้าง (Pay Benchmarking) และกำหนดสัดส่วนค่าจ้าง (Compensation Mix)

Day 3:

 • การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
  • เข้าใจความหมายและความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือน
  • เปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง (Range Structure) และแบบบรอดแบนด์ (Broad-banding Structure)
  • ฝึกฝนเทคนิคการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง
  • กำหนดประเภทและอัตราค่าจ้างอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
 • Workshop การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างและจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
  • วิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้างและเปรียบเทียบอัตราค่าจ้าง
  • กำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กร
  • กำหนดค่าจ้างประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน
  • ฝึกฝนการใช้โปรแกรม MS Excel ในการคำนวณ
 • การใช้โครงสร้างเงินเดือนในการบริหารค่าจ้าง
  • เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนปัจจุบันกับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Slotting) และคำนวณงบประมาณสำหรับการปรับใช้โครงสร้างเงินเดือนใหม่
  • เรียนรู้แนวทางการจัดการเงินเดือนกรณี Over-paid, Under-paid
  • จัดการอัตราเงินเดือนระหว่างคนใหม่กับคนเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการการขึ้นเงินเดือน
  • ใช้ compa-ratio ในการตรวจสอบสถานะและสื่อสารเรื่องเงินเดือน
  • เรียนรู้แนวทางการขึ้นเงินเดือนกรณีต่างๆ
  • ฝึกฝนการสื่อสารพนักงานเกี่ยวกับระบบบริหารค่าจ้าง
 • Workshop การบริหารเงินเดือน
  • ฝึกฝนการคำนวณวิธีการขึ้นเงินเดือนแบบต่างๆ
  • วางแผนการปรับเงินเดือนโดยใช้ข้อมูลของบริษัท
  • นำเสนอและอภิปรายผล

พิเศษ!

 • เน้นการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับฝึกฝนจริงผ่าน Workshop ในทุกหัวข้อ
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่านจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารค่าจ้างที่มีประสบการณ์ตรง
 • ได้รับคู่มือและเอกสารประกอบ
 • โอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายองค์กร


เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
 • ผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าจ้าง
 • ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบและบริหารระบบค่าจ้าง
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารค่าจ้าง

 

ทีมวิทยากร / ที่ปรึกษา

 •  ดร.อุทัย  สวนกูล ,Ph.D 
 •  ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล ,Ph.D., SHRM-SCP


สนใจเข้าร่วม  Workshop  วันที่  19-21  กันยายน 2567   ติดต่อ Service@thaihrm.com  Line OA : @thaihrm


อย่าพลาดโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการจัดการผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าจ้างที่ใช้ได้จริง

ลงทุนในทรัพยากรบุคคล ลงทุนในอนาคต