HR ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

 HR ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

 HR ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ดูแล และรักษาพนักงาน

 

HR ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้หลายประการ ดังนี้
1.ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ :
* HR มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก และจ้างพนักงานที่มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และวัฒนธรรมองค์กร
* HR ยังมีหน้าที่ดูแล และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยจัดสวัสดิการ และผลตอบแทนที่แข่งขันได้ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมการพัฒนา และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
 
2.พัฒนาศักยภาพของพนักงาน:**
* HR มีหน้าที่จัดฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่จำเป็นต่อการทำงาน
* การพัฒนาพนักงาน จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และมีความสุขกับการทำงาน
 
3.สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน
* HR มีหน้าที่สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันของพนักงาน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหัวหน้างาน และลูกน้อง รวมถึง ระหว่างพนักงานด้วยกัน
* พนักงานที่มีแรงจูงใจ และความผูกพัน จะทำงานหนัก ทุ่มเทให้กับองค์กร และพร้อมที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว
 
4.ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี:**
* HR มีหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงาน และการเติบโตขององค์กร
* วัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วยให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
5.ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน :
* HR มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน สวัสดิการ และผลตอบแทน ของพนักงาน
* การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อพิพาท และปัญหาทางกฎหมาย
 
โดยสรุป HR มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยช่วยดึงดูด รักษา พัฒนา สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันของพนักงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน องค์กรที่มีฝ่าย HR ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถบรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน
.........
เปิดรับสมัครแล้ว SHRM Advance Diploma of Human Resources Management จัดโดย THAIHRM : SHRM Education Partner (Thailand)

รายละเอียดเพิ่มเติม Service@thaihrm.com