SHRM-04 : Talent Acquisition: Creating Your Organization's Strategy การได้มาซึ่งผู้มีความสามารถ การสร้างกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ

SHRM-04 : Talent Acquisition: Creating Your Organization's Strategy การได้มาซึ่งผู้มีความสามารถ การสร้างกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ

โมดูลการจัดหาผู้มีความสามารถ: ดึงดูดและจ้างสุดยอดบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

โมดูลนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ:

 • พัฒนากลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถที่ครอบคลุมเพื่อดึงดูดและจ้างผู้มีความสามารถระดับสูง
 • สร้างแบรนด์การจ้างงานที่แข็งแกร่งเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ดีที่สุด
 • ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและจัดหาให้มีประสิทธิภาพ
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน
 • พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ การประเมินผล และการคัดเลือกเพื่อเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม
 • วัดผลกระทบของกลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถเพื่อมั่นใจว่าประสบความสำเร็จ

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้:

 • การสร้างกลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถ: วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร กำหนดเป้าหมายการจัดหา และพัฒนากลยุทธ์ที่ดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพสูง
 • การตลาดและการสร้างแบรนด์การจ้างงาน: เรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์นายจ้างที่น่าสนใจและโดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสม
 • การวางแผนกำลังคน: พัฒนากระบวนการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อคาดการณ์ความต้องการขององค์กรและจัดการท่อส่งผู้มีความสามารถ
 • กลยุทธ์การสรรหาและจัดหา: เรียนรู้กลยุทธ์ที่หลากหลายสำหรับการสรรหาและจัดหาผู้มีความสามารถ รวมถึงการสรรหาผ่านช่องทางออนไลน์ การสรรหาผ่านโซเชียลมีเดีย และการสรรหาผ่านตัวแทน
 • ประสบการณ์ของผู้สมัคร: เรียนรู้วิธีสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อแบรนด์นายจ้าง
 • การสัมภาษณ์ การประเมินผล และการคัดเลือก: พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ การประเมินผล และการคัดเลือกเพื่อเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กร
 • การวัดผลกระทบ: เรียนรู้วิธีวัดผลกระทบของกลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถเพื่อมั่นใจว่าประสบความสำเร็จ

หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญ:

 • การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
 • การกำหนดเป้าหมายการจัดหา
 • กลยุทธ์การดึงดูดผู้สมัคร
 • การสร้างแบรนด์นายจ้าง
 • การวางแผนกำลังคน
 • การจัดการท่อส่งผู้มีความสามารถ
 • กลยุทธ์การสรรหาออนไลน์
 • การสรรหาผ่านโซเชียลมีเดีย
 • การสรรหาผ่านตัวแทน
 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัคร
 • เทคนิคการสัมภาษณ์
 • การประเมินผลผู้สมัคร
 • การคัดเลือกผู้สมัคร
 • การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • เมตริกการวัดผลประสิทธิภาพการจัดหา

ผลลัพธ์:

ผู้เข้าร่วมจะสามารถ:

 • พัฒนากลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถที่ครอบคลุมเพื่อดึงดูดและจ้างผู้มีความสามารถระดับสูง
 • สร้างแบรนด์การจ้างงานที่แข็งแกร่งเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ดีที่สุด
 • ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและจัดหาให้มีประสิทธิภาพ
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน
 • พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ การประเมินผล และการคัดเลือกเพื่อเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม
 • วัดผลกระทบของกลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถเพื่อมั่นใจว่าประสบความสำเร็จ

โมดูลนี้เหมาะสำหรับ:

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะการจัดหาผู้มีความสามารถ

ผู้นำ HR ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์การจัดหาผู้

   • สมัครเรียนครบ  8  วิชา  รับ  Certificate SHRM Advance Diploma of Human Resources Management
    •  
   •  
    • รายละเอียดหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM 
    • https://drive.google.com/file/d/1u0Kr5qqWSwxc13EGcClISCrLQLUtg7e5/view?usp=sharing

    • ใบสมัคร (บรรยายภาษาอังกฤษ) | Oct-Nov 2024  
    • https://forms.gle/9o6MPAhLkHvzqQpg9
    •  
    •   
    • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM  
    •  
     * อีเมล: service@thaihrm.com
    • * โทรศัพท์ : 082-326-4597
    • * Line OA : @thaihrm 

    •  
    • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    •  
    • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน HR ระดับโลกกับ SHRM กับ ThaiHRM