SHRM-02 : Learning & Development: Developing Organizational Talent การเรียนรู้และการพัฒนา การพัฒนาความสามารถขององค์กร

SHRM-02 : Learning & Development: Developing Organizational Talent การเรียนรู้และการพัฒนา การพัฒนาความสามารถขององค์กร

 

SHRM-02 : Learning & Development: Developing Organizational Talent เสริมพลังความสามารถของพนักงาน

โมดูลการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์

 

โมดูลการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร: เสริมพลังความสามารถของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ขององค์กร

โมดูลนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ:

 • เข้าใจภูมิทัศน์การเรียนรู้และพัฒนา (L&D) ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • พัฒนาความสามารถขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปิดช่องว่างทักษะและเสริมพลังให้พนักงาน
 • ออกแบบโซลูชันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรม L&D

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้:

 • แนวโน้ม L&D ล่าสุด: สำรวจวิวัฒนาการของการเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงานและเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ L&D
 • กรอบการพัฒนาความสามารถ: เรียนรู้กรอบการทำงานห้าขั้นตอนที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาความสามารถขององค์กรซึ่งช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์ L&D ที่ประสบความสำเร็จ
 • การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้: วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุช่องว่างทักษะและสร้างแผนพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย
 • การประเมินภูมิทัศน์ L&D: ประเมินโปรแกรม L&D ที่มีอยู่ของคุณและระบุโอกาสในการปรับปรุง
 • การออกแบบการเรียนรู้: เรียนรู้วิธีออกแบบโซลูชันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการออกแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • การวัดผลและการประเมินผล: พัฒนาทักษะในการวัดผลผลลัพธ์ของโปรแกรม L&D และประเมินผลกระทบต่อองค์กร

หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญ:

 • วิวัฒนาการของ L&D
 • การวิเคราะห์ความต้องการองค์กร
 • การพัฒนาสมรรถนะ
 • กลยุทธ์ L&D
 • การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้
 • การประเมินและปรับแต่ง
 • กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ผลลัพธ์:

ผู้เข้าร่วมจะสามารถ:

 • อธิบายแนวโน้ม L&D ล่าสุดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ L&D
 • นำกรอบการทำงานห้าขั้นตอนมาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ขององค์กรและระบุช่องว่างทักษะ
 • ประเมินโปรแกรม L&D ที่มีอยู่และระบุโอกาสในการปรับปรุง
 • ออกแบบโซลูชันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการออกแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • วัดผลผลลัพธ์ของโปรแกรม L&D และประเมินผลกระทบต่อองค์กร

โมดูลนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะ L&D ของตน
 • ผู้นำ HR ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์ L&D ที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรที่ต้องการออกแบบและดำเนินการโปรแกรม L&D ที่ประสบความสำเร็จ

 
 
สมัครเรียนครบ  8  วิชา  รับ  Certificate SHRM Advance Diploma of Human Resources Management
 
 
 

 รายละเอียดหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM 

ใบสมัคร (บรรยายภาษาอังกฤษ) | Oct-Nov 2024  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตรการจัดการทรัพยากรบุคคลจาก SHRM  
 
กรุณาติดต่อเราได้ที่

* อีเมล: service@thaihrm.com
* โทรศัพท์ : 082-326-4597
* Line OA : @thaihrm 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน HR ระดับโลกกับ SHRM กับ ThaiHRM