เทคนิคการสัมภาษณ์ Gen Z ยุคใหม่ด้วย Competency Based Interview

เทคนิคการสัมภาษณ์ Gen Z ยุคใหม่ด้วย Competency Based Interview
การสัมภาษณ์งาน (Interview) ถือเป็นด่านสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด ในยุคปัจจุบันที่เจเนอเรชัน Z (Gen Z) เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน การสัมภาษณ์แบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอที่จะเข้าใจ Gen Z ได้อย่างลึกซึ้ง บทความนี้จึงขอนำเสนอเทคนิคการสัมภาษณ์ Gen Z แบบ Competency Based Interview
ตัวอย่างการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงแรม 5 ดาว:
1. คำถามเกี่ยวกับ Openness:
* คุณชอบลองสิ่งใหม่ ๆ หรือไม่?
* คุณคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความสำคัญอย่างไร?
* คุณมีวิธีการเรียนรู้แบบไหน?
2. คำถามเกี่ยวกับ Conscientiousness:
* คุณสามารถทำงานตาม deadlines ได้ดีหรือไม่?
* คุณมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร?
* คุณจัดการกับความเครียดอย่างไร?
3. คำถามเกี่ยวกับ Extraversion:
* คุณชอบทำงานคนเดียวหรือทำงานเป็นทีม?
* คุณมีทักษะการสื่อสารที่ดีหรือไม่?
* คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างไร?
4. คำถามเกี่ยวกับ Agreeableness:
* คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นหรือไม่?
* คุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร?
* คุณจัดการกับความขัดแย้งอย่างไร?
5. คำถามเกี่ยวกับ Neuroticism:
* คุณสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีหรือไม่?
* คุณจัดการกับความผิดพลาดอย่างไร?
* คุณมองโลกในแง่ดีหรือไม่?
สรุป การสัมภาษณ์ Gen Z แบบ Competency Based Interview ช่วยให้เข้าใจทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่ Gen Z มี ข้อดี คือ
* คัดเลือก Gen Z ที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งงาน
* ลดปัญหา Turnover Rate
* เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
* สร้างแรงจูงใจให้ Gen Z
ทั้งนี้ มีข้อควรระวัง ดังนี้
* ออกแบบคำถามให้ตรงกับทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
* ฝึกฝนผู้สัมภาษณ์ให้เข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
* สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่ผ่อนคลาย
ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ Gen Z แบบ Competency Based Interview องค์กรจะสามารถคัดเลือก Gen Z ที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ Gen Z ทำงานอย่างมีความสุข
..........................................
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
1. ทฤษฎี Big Five: อธิบาย 5 ลักษณะบุคลิกภาพหลัก ได้แก่ Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness และ Neuroticism ทฤษฎีนี้ช่วยให้เข้าใจบุคลิกภาพของ Gen Z ว่ามีความเปิดรับประสบการณ์ กล้าแสดงออก มั่นใจ และมีความคิดสร้างสรรค์
2. ทฤษฎี Generational Differences: อธิบายความแตกต่างของเจเนอเรชันแต่ละรุ่น Gen Z เติบโตมากับเทคโนโลยี ชอบความสะดวกรวดเร็ว ต้องการการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และให้ความสำคัญกับ work-life balance
3. ทฤษฎี Self-Determination Theory: อธิบายว่าแรงจูงใจหลักของมนุษย์คือความต้องการการเติบโต การพัฒนาตนเอง และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Gen Z ต้องการงานที่มีความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และรู้สึกมีส่วนร่วม
............................................................
THAI HRM BUSINESS CO.,LTD
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่อง OKR,KPI โครงสร้างเงินเดือน
20 Years Anniversary