เทคนิคการสอนงาน (Train the trainer) และการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

เทคนิคการสอนงาน (Train the trainer) และการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

 9. หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน (Train the trainer)

และการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

ภาพรวมและความสำคัญของหลักสูตร

หัวหน้างาน เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นผู้บังคับชาระดับต้นที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด ทั้งยังมีหน้าที่ดูแลให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน และรับผิดชอบในการสั่งงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยตรง แต่พนักงานระดับหัวหน้างานของไทยโดยส่วนใหญ่แม้จะมีความรู้ความชำนาญในงานของตนเป็นอย่างดี กลับขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารขั้นต้น ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ยังมีการขาดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารที่เพียงพอ และไม่มีการสื่อความ ให้เกิดความเข้าใจถึงคุณสมบัติที่จำเป็นที่หัวหน้างานพึงมี จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหา อุปสรรค และความสูญเสียต่างๆ ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

 

        นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมไทยก็คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาต่าง ๆ ขององค์กรจากหัวหน้าไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งยังบกพร่อง เราจึงมักพบปัญหาอยู่เสมอว่า มื่อพนักงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานคนหนึ่งลาออกไปก็จะเกิดความสูญเสียของความรู้และภูมิปัญญาขององค์กรไปด้วย เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดความรู้, เทคนิค, วิธีการทำงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

 

        จากเหตุผลข้างต้น การฝึกอบรมหัวหน้างานด้วยหลักสูตร “การสอนงาน” (Job Instruction) เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงานให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสอนงานที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้น จะช่วยให้การทำงานมีความผิดพลาดน้อยลง ทั้งยังสามารถป้องกันอุบัติเหตุและอุปสรรคต่างๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของหัวหน้างานให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์กรต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี

2.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน ทักษะการสอนงาน การวางแผนการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงในงาน การแนะนำงาน และมีวิธีการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ

3.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคต่างๆ ในการสอนงาน สามารถนำมาใช้ได้จริงในการสอนงานรวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกสอนงานเพื่อให้การสอนงานนั้นสำเร็จประโยชน์

4.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้ เข้าใจวิธีประเมินผลการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้

5.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำการสอนงานและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ

6.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานตามแนวทาง TWI (Training Within Industry) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การสอนงาน มีมาตรฐานระบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสัมฤทธิ์ผล

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ระยะเวลา

บทที่

หัวข้อในการอบรม

09.00 น. – 12.00 น..

 

 

 

ส่วนที่  1

 

 

ส่วนที่  2

 - เปิดการฝึกอบรมโดยตัวแทนฝ่ายบริหาร

 - คุณสมบัติของหัวหน้างาน

 - ปัญหาในการสอนงาน

 - ตารางการฝึกอบรมและการปฏิบัติ

 - จุดมุ่งหมายของการสอนงาน

 - การสอนงานแบบต่างๆ

 - การเตรียมการสอนฝึกงาน

13.00 น. – 16.00 น.

 

 

 

ส่วนที่  3

 

 

ส่วนที่  4

 

ส่วนที่  5

 - หลักการสอนงานตามแนวทาง  TWI

 - การซอยงาน

 - การฝึกปฏิบัติการซอยงาน

 - การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน

 - การฝึกปฏิบัติการสอนงานที่มีแบบซอยงาน

 - การสอนงานที่ใช้เวลานาน

 - การสอนงานที่ใช้ความรู้สึก

 - การสอนงานในที่ที่มีเสียงรบกวน

 - การสอนงานที่ยาก

 - สรุป

 - ปิดการฝึกอบรมโดยตัวแทนฝ่ายบริหาร

 

 

สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8