เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis) และการนำเสนอข้อมูลผลงานด้วย Google Looker Studio

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis) และการนำเสนอข้อมูลผลงานด้วย Google Looker Studio

 สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8