เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ (Performance Feedback) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ (Performance Feedback) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

 

ความสำคัญของปัญหา

ปัญหาที่เกิดจากการให้ feedback ที่ไม่มีประสิทธิภาพในองค์กรสามารถทำให้เกิดผลกระทบที่มีความเสียหายต่อการพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมการทำงานได้. ต่อไปนี้คือบางปัญหาที่สามารถเกิดขึ้น:

1. ขาดความชัดเจน: Feedback ที่ไม่ชัดเจนหรือที่ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายอาจทำให้ผู้รับ feedback ไม่ทราบถึงข้อบกพร่องหรือจุดเด่นที่ต้องพัฒนา ผลกระทบ: อาจทำให้บุคลากรไม่ทราบถึงประเด็นที่ต้องปรับปรุงและลดประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะต่างๆได้

2. ขาดการตอบรับ: Feedback ที่ไม่มีการตอบรับหรือไม่ได้รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงสามารถทำให้ผู้รับ feedback ไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุง ผลกระทบ: บุคลากรอาจรู้สึกไม่ได้รับการเข้าใจหรือไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอในการพัฒนาทักษะ.

3. การให้ Feedback ล่าช้า:feedback ที่ล่าช้าหลังจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ผู้รับ feedback ลืมหรือไม่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์นั้น ผลกระทบ: การสูญเสียโอกาสในการปรับปรุงทักษะและทำงานที่ดีขึ้น.

4. Feedback ไม่มีมุมมองสมดุล:Feedback ที่ไม่มีมุมมองที่สมดุลหรือไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ ผลกระทบ: บุคลากรอาจไม่ได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและจุดเด่น/จุดต่ำของผลงาน.

5. ขาดความยืดหยุ่น:Feedback ที่ไม่เผื่อให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะในทิศทางที่หลากหลาย ผลกระทบ: บุคลากรอาจรู้สึกถูกจำกัดและไม่ได้รับโอกาสในการสร้างทักษะใหม่.

6. การให้ Feedback ที่ไม่เพียงพอ:Feedback ที่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ ผลกระทบ: บุคลากรอาจไม่รู้ว่าจะปรับปรุงตรงไหนหรือทำอย่างไร.

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทำให้การให้ feedback มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการให้ feedback ที่ชัดเจน, ตอบรับทันที, และให้โอกาสในการพัฒนาซึ่งจะส่งผลให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรดียิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกทักษะเหล่านี้ และเน้นให้นำมาใช้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการฝึกอบรม

0900 – 0930  บทบาทและคุณลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

                  (สิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ)

0930 - 10.30 ทักษะที่หัวหน้างานควรมีในยุคดิจิตัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานร่วมกันกันอย่างมีประสิทธิภาพ

10.30-10.45 พัก

10.45-12.00 feedback คืออะไร feedback แบบไหนที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในทีม ทักษะการ feedback เชิงบวกเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

12.00 -13.00   พัก

13.00-14.30  workshop  ฝึก feedback เพื่อให้สามารถใช้การ feedback ในการปรับปรุงงานและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเรียนรู้ body language ที่เหมาะสมในช่วงเวลาทำการ feedback

14.30-14.45 พัก

14.45-16.00 เทคนิคการ feed forward  พร้อมเรียนรู้ข้อควรระวังต่างๆในการ feedback

 

16.00-16.30  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน

สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8