เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย KPI&OKRs และบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย KPI&OKRs และบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

ภาพรวมและความสำคัญของหลักสูตร

          Performance Management System (PMS) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพื่อให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความสำคัญของ PMS สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถกล่าวถึงได้ดังนี้:

1. การประสานงานและควบคุมทีม:PMS ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานแต่ละรายการ ทำให้ผู้จัดการสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและให้กำลังใจแก่ทีมในทิศทางที่ถูกต้อง

2. การพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร: ผ่าน PMS ผู้จัดการสามารถระบุพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมให้กับทีม เช่น การให้ฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือแนะนำการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง

3. การตรวจสอบและประเมินเป้าหมายทางธุรกิจ:PMS ช่วยในการตรวจสอบว่าทีมได้รับทรัพยากรเพียงพอและได้ให้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่ และหากไม่ตรงตามคาดหวัง สามารถปรับปรุงแผนการทำงานได้ทันที

4. สร้างความโปร่งใสและยุติธรรม:การใช้ PMS ทำให้กระบวนการประเมินและติดตามผลการทำงานเป็นที่เป็นทางการ ทำให้ทุกคนในทีมทราบถึงเป้าหมายและประสิทธิภาพของตนเอง

5. การบริหารและกระตุ้นผลการทำงาน:PMS ช่วยในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของทีม รวมถึงการให้รางวัลและการพัฒนาทักษะของบุคลากร

การใช้ Performance Management System ในการบริหารทรัพยากรบุคคลช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานมีมาตรการและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทีมและให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรมและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เวลา

หัวข้อการอบรม

รายละเอียด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

09.00 - 09.30 น.

ภาพรวม PMS

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Performance Management System (PMS)

- ทราบถึงความสำคัญของ PMS ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

09.30 - 11.00 น.

การตั้งเป้าหมาย OKRs และ KPI

- ทราบถึงวิธีการกำหนดและวัดผลตามเป้าหมายด้วย OKRs และ KPI

- สามารถกำหนดเป้าหมายและวัดผลได้อย่างเหมาะสม

   

- นำเสนอกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจการนำ OKRs และ KPI ไปใช้ในองค์กร

- สามารถนำเทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วย OKRs และ KPI มาใช้ในองค์กรได้

11.00 - 12.30 น.

การตั้งเป้าหมายประเภทพฤติกรรมการทำงาน

- ทราบถึงการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของบุคคลในทีม

- สามารถกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม

   

- ฝึกฝนในการวิเคราะห์และเลือกแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

- ทราบถึงวิธีการเลือกและวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

13.30 - 15.00 น.

การติดตามและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (performance monitoring & development)

- ทำความเข้าใจวิธีการติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีม

- สามารถใช้เทคนิคการติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

- นำเสนอวิธีการให้ข้อคิดและคำแนะนำในการพัฒนาทักษะและความรู้ของทีม

- สามารถให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15.00 - 16.30 น.

การประเมินผลและให้รางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Reward)

- ทราบถึงกระบวนการประเมินผลและการให้รางวัลตอบแทนผลงานในทีม

- สามารถประเมินผลและให้รางวัลตอบแทนผลงานในทีมได้อย่างเหมาะสม

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

  • ความเข้าใจลึกลงในกระบวนการกำหนดเป้าหมาย KPI และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • ทักษะในการวางแผนและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
  • ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การนำเทคนิคในการพัฒนาทีมและการให้รางวัลตอบแทนผลงาน
  • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและพัฒนาทีม

 

 

 

 สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8