กฎหมายแรงงานและการสร้างเสริมมาตรการทางวินัย สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

กฎหมายแรงงานและการสร้างเสริมมาตรการทางวินัย สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

 ภาพรวมและความสำคัญของหลักสูตร

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายในทั้งหลายมีบทบาทสำคัญของผู้จัดการในการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยมีบทบาทสำคัญเพื่อรักษาความสมดุลและความเป็นธรรมในสถานที่ทำงาน ดังนั้น ความสำคัญของกฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยสำหรับผู้จัดการมีดังนี้:

1. ป้องกันความขัดแย้งกับกฎหมาย:การทรงจัดการทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานช่วยป้องกันปัญหาทางกฎหมายและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

2. สร้างสภาพทำงานที่ยุติธรรม:การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานช่วยในการสร้างสภาพทำงานที่เป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

3. ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล:การเข้าใจกฎหมายแรงงานช่วยในการพัฒนามาตรการทางวินัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถรับมือกับการทำงานที่ซับซ้อนและหลากหลาย

4. สร้างวินัยและการจัดการปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม:การมีมาตรการทางวินัยช่วยในการกำกับและจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน ซึ่งสามารถเสริมสร้างวินัยและสภาพทำงานที่มีความเป็นระเบียบ

5. ส่งเสริมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นสุข:การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานช่วยลดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ทำให้ส่งเสริมการทำงานที่มีความปลอดภัยและเป็นสุข

ผู้จัดการที่เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยจะมีทักษะที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทั้งพนักงานและองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เวลา

หัวข้อการอบรม

รายละเอียด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

09.00 - 10.30 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการจ้างงาน

- ข้อกำหนดและความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้างในขั้นตอนการจ้างงาน กระบวนการเลือกและจ้างงาน - วิธีการทดลองงานและประเมินความเหมาะสมของลูกจ้าง

- ความเข้าใจกฎหมายแรงงานก่อนการจ้างงาน

- เข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการจ้างงาน การทดลองงาน

10.30 - 12.00 น.

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด

- ข้อกำหนดและวิธีการจัดการทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด การจัดตารางวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี

- ความเข้าใจในนโยบายและมาตรการทางวินัยในกรณีทำงาน OT - การวางแผนเวลาการทำงานและวันหยุดอย่างมีประสิทธิภาพ

13.00 - 14.30 น.

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวันลา

- ประเภทของวันลา กระบวนการขอวันลา และการประเมินความเหมาะสมของการให้วันลา - กระบวนการในการขอวันหยุดพักผ่อนประจำปี และการบริหารเวลาในการพักผ่อน

 - ทักษะในการจัดการกระบวนการขอวันลา

14.30 - 16.30 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมาสาย ขาดงาน การทำผิดข้อบังคับ

- การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่มาทำงาน สายบ่อย  ขาดงาน และการทำผิดข้อบังคับ

- ทักษะในการแก้ไขและจัดการกับพฤติกรรมการสาย ขาดงานเสมอ

 16.30-17.30 น.

การลงโทษพนักงาน การเตือน, การบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเลิกจ้าง , การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย, การเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

- การให้ลงโทษและการเตือนพนักงานที่ทำผิด โดยใส่ใจถึงความยุติธรรมและประสิทธิภาพ - กระบวนการและขั้นตอนในการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเลิกจ้าง ข้อกำหนดในการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย - กระบวนการและขั้นตอนในการเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

- ทักษะในการจัดการการลงโทษและการเตือนที่สอดคล้องกับกฎหมาย

 

 

สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8