เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

 ในปัจจุบัน การเรียนรู้ทักษะการคัดสรรและการสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่หัวหน้างานควรพิจารณาอย่างจริงจังเนื่องจากสถานการณ์ทางธุรกิจและตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นี่คือบางเหตุผลที่ทำให้การเรียนรู้ทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานในปัจจุบัน

1.1 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกระบวนการคัดสรรและสัมภาษณ์. การที่ไม่ได้เรียนทักษะใหม่อาจทำให้หัวหน้างานไม่สามารถเลือกบุคลากรที่เข้ากันกับเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้.

1.2 การตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป: ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การมีทักษะการคัดสรรและสัมภาษณ์ที่ทันสมัยช่วยให้หัวหน้างานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนแปลง.

1.3 ความหลากหลายในทีม: ทีมที่มีความหลากหลายทางทักษะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ไม่ได้เรียนทักษะการคัดสรรและสัมภาษณ์อาจทำให้หัวหน้างานไม่สามารถสร้างทีมที่หลากหลายได้

1.4 ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล: การคัดสรรและบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร. การที่ไม่ได้เรียนทักษะการคัดสรรและสัมภาษณ์อาจทำให้หัวหน้างานไม่สามารถทำให้ทรัพยากรบุคคลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

1.5 การมีทักษะในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง: สภาวะทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา. การที่ไม่ได้เรียนทักษะการคัดสรรและสัมภาษณ์อาจทำให้หัวหน้างานไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที.

การเรียนรู้ทักษะการคัดสรรและสัมภาษณ์มีความสำคัญในการสร้างทีมทำงานที่แข็งแกร่ง, ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ธุรกิจและตลาดแรงงานได้ การที่ไม่ได้เรียนทักษะดังกล่าวอาจทำให้หัวหน้างานมีความผิดพลาดในการจัดหาและบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้องค์กรเสี่ยงต่อปัญหาและความไม่มั่นคงในทางธุรกิจ

2.หัวข้อการฝึกอบรม

เวลา

หัวข้อการอบรม

รายละเอียด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

09.00 - 10.30 น.

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงาน

- การวิเคราะห์และทำความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่จะคัดสรรบุคลากร  - การเข้าใจความต้องการของตำแหน่งงานทั้งทางทักษะและบุคลิกภาพ - การพิจารณาและหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากร

- ความรู้ในการทำความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับตำแหน่งงาน

10.30 - 12.00 น.

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นและลักษณะบุคลิกภาพที่ต้องการ

- วิธีการรวบรวมข้อมูลทักษะและลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมของผู้สมัคร - การใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

- ทักษะในการเก็บข้อมูลที่สำคัญในการคัดสรรบุคลากร

13.00 - 14.30 น.

วิธีการอ่านคนขั้นเทพ

- การใช้เทคนิคการอ่านคนเพื่อทำความเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับบุคคลิกภาพของผู้สมัคร การนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในการอ่านคนที่มีประสิทธิภาพ  - การฝึกปฏิบัติในการอ่านคนโดยใช้กรณีศึกษาจริง

- ทักษะในการอ่านคนและการประเมินลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล

14.30 - 16.30 น.

ทักษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

- เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ตอบสนองต่อตำแหน่งงาน

- การนำเสนอและฝึกปฏิบัติในการสัมภาษณ์ผ่านทางบทบาทเล่น ฝึกการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้อุปสรรค และข้อควรระวัง

- ทักษะในการสัมภาษณ์ที่จะช่วยในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม

16.30-17.00 น.

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน

   

 หมายเหตุ หัวข้อการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยน (Customize) ได้ตามความเหมาะสมกับปัญหา หรือความต้องการขององค์กร 

 

สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8