เทคนิคการดูแลและพัฒนาพนักงานใหม่ ด้วย On Boarding & Mentor

เทคนิคการดูแลและพัฒนาพนักงานใหม่ ด้วย On Boarding & Mentor

 

ภาพรวมและความสำคัญของหลักสูตร

การ Onboarding และ Mentoring เป็นสองแนวทางที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลกระทบมากต่อความสำเร็จและการเติบโตของบุคคลในองค์กร การให้ความรู้และการสนับสนุนที่เหมาะสมในช่วงเริ่มต้น (Onboarding) และกระบวนการการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ช่วยให้บุคลากรเข้าสู่สภาพแวดล้อมทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้:

1. สนับสนุนที่เหมาะสมในช่วงเริ่มต้น (Onboarding)

- สร้างการรับรู้และเข้าใจองค์กร: การ Onboarding ช่วยให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการร่วมงานร่วมทีม.

- สร้างการมีส่วนร่วม: ผ่านกระบวนการ Onboarding ที่ดี พนักงานใหม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงสร้างทำงานของทีม, ซึ่งเสริมสร้างความผูกพันและความเข้ากันได้ในทีม.

- การพัฒนาทักษะ: Onboarding ช่วยให้พนักงานใหม่ได้รับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้ทันทีและมีผลงานที่มีคุณภาพ.

2. กระบวนการการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)

- การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้:  การเป็นพี่เลี้ยงช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่มีประโยชน์จากบุคคลที่มีประสบการณ์มากขึ้น, เพื่อการเรียนรู้ที่เร็วและมีประสิทธิภาพ.

- การสร้างมิตรภาพและทีมงานที่แข็งแกร่ง:  การ Mentoring ช่วยในการสร้างมิตรภาพในทีมและทำให้บุคลากรรู้สึกมั่นใจในการทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์.

- การพัฒนาสายงาน: การเป็นพี่เลี้ยงช่วยในการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในทางสายงานที่ต้องการ.

การ Onboarding และ Mentoring ไม่เพียงเพียงช่วยให้บุคคลเข้าสู่องค์กรได้รวดเร็ว, แต่ยังสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในการทำงานในองค์กร. การลงมือทำ Onboarding และ Mentoring ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการทำงานทีมในองค์กร.

หัวข้อและประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม: "การดูแลและพัฒนาพนักงานใหม่ด้วย Onboarding & Mentor"

ระยะเวลา: 1 วัน (09.00-17.30 น.)

 

เวลา

หัวข้อการอบรม

รายละเอียด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

09.00 - 10.30 น.

1. บทบาทและความสำคัญของการ Onboarding

- การทำให้เข้าใจบทบาทของ Onboarding ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - ความสำคัญของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในช่วงเริ่มต้น

- ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ Onboarding ในการบริหารทรัพยากรบุคคล - ทักษะในการวางแผนและจัดทำโปรแกรม Onboarding ที่มีประสิทธิภาพ

10.30 - 12.00 น.

2. กระบวนการ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพ

- กระบวนการ Onboarding ขั้นตอนที่ควรมี- การปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ- วิธีการประเมินความสำเร็จของ Onboarding

- ความเข้าใจลึกลงในกระบวนการ Onboarding- ทักษะในการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นประสิทธิภาพ- ทักษะในการวัดและประเมินความสำเร็จของ Onboarding

13.00 - 14.30 น.

3. การใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุน Onboarding

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ Onboarding- วิธีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของ Onboarding- การบริหารและดูแลข้อมูลในระหว่าง Onboarding

- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง Onboarding- ทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในกระบวนการ Onboarding- ความเข้าใจในการบริหารและดูแลข้อมูลในระหว่าง Onboarding

15.00 - 16.30 น.

4. บทบาทและความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาพนักงาน

- บทบาทและความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการเรียนรู้- วิธีการสร้างความรู้สึกของความผูกพันและความไว้วางใจในทีม- การให้คำแนะนำและสนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในงาน

- ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตของน้องได้อย่างเหมาะสม- ความเข้าใจในการสร้างและรักษาความร่วมมือและความไว้วางใจในทีม

16.30 - 17.30 น.

5. วิธีการสร้างและรักษาการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

- วิธีการสร้างความเข้าใจและความรู้สึกดีในทีม- การรักษาทัศนคติที่เชื่อมโยงและเชื่อมโยงในทีม- วิธีการสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยง

- ทักษะในการสร้างความเข้าใจและรู้สึกดีในทีม- ทักษะในการรักษาทัศนคติที่เชื่อมโยงและเชื่อมโยงในทีม- วิธีการสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยง

 

 สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8