หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน (HR for Non-HR)

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน (HR for Non-HR)

 ภาพรวมและความสำคัญ

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงองค์กรและวิธีการทำงานอย่างรวดเร็ว บทบาทของผู้จัดการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญมากขึ้นเป็นพิเศษ. ดังนั้นบทบาทนี้ไม่เพียงแค่ดำเนินการในแง่ด้านการจัดการแรงงานและนโยบายบุคคล แต่ยังต้องเปลี่ยนแปลงตามความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันต้องสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การทำงานที่ยืดหยุ่น และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการต้องมีความเข้าใจทั้งในด้านทางธุรกิจและด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการทำงานที่สร้างสรรค์และทีมที่มีประสิทธิภาพ.

ความสำคัญของบทบาทผู้จัดการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีทั้งในด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถของทีม, การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กระตุ้นสร้างสรรค์และการนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่น การให้คำแนะนำและการพัฒนาความสามารถทางบุคคลเป็นสิ่งจำเป็น และผู้จัดการต้องมีความสามารถในการเข้าใจและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว.

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีที่ก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางบุคคล การจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลอย่างประณีต และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ทำให้ผู้จัดการกลายเป็นผู้นำที่สามารถนำองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในสมัยใหม่นี้ บทบาทของผู้จัดการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการต้องการทักษะและความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การนำเสนอแนวคิดใหม่ การเรียนรู้ที่รวดเร็ว และความเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่น ทั้งนี้ผู้จัดการที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในแนวคิดทรัพยากรบุคคลในสมัยใหม่จะมีบทบาทที่สำคัญในการนำองค์กรของพวกเขาไปสู่อนาคตที่ทันสมัยและยืดหยุ่น

 

หัวข้อการฝึกอบรม

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

09.00-09.30

บริบทสมัยใหม่ในการบริหารคน

- สถานที่ทำงานที่มีหลากหลายวัย - การบริหารความหลากหลาย – ความเข้าใจพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ - บทบาทของเทคโนโลยี AI/Digital ที่กระทบต่อวิธีการทำงานและวิธีคิดของผู้คน

- ความเข้าใจถึงบริบทสมัยใหม่ที่กระทบต่อวิธีการทำงานและวิธีคิดของผู้คนในสถานที่ทำงาน - การเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ของตนเองต่อโลกสมัยใหม่

09.30 - 10.30

การวางแผนอัตรากำลัง

- ความสำคัญของการวางแผนอัตรากำลัง - เทคนิคการวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมและองค์กร - การประเมินและวางแผนอัตรากำลังเพื่อความยืดหยุ่นของทรัพยากรบุคคล

- ความเข้าใจถึงวิธีการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม - ทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของทีมและองค์กร - ความสามารถในการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินและวางแผนอัตรากำลัง

10.30 - 12.00

การคัดเลือกใบสมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัคร

- เทคนิคในการคัดเลือกใบสมัคร - กระบวนการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ - การปรับใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามลักษณะงาน

- ทักษะในการคัดเลือกใบสมัครและวิธีการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร - ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ - ทักษะในการปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่สมัคร

13.00 - 14.30

การมอบหมายงาน และตั้งเป้าหมาย

- วางแผนและนำเสนองานที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบ - ตั้งเป้าหมายที่ยอมรับและท้าทาย - กิจกรรมการตั้งเป้าหมายที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

- ทักษะในการวางแผนและนำเสนองานที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบความรับผิดชอบ - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทีม - ทักษะในการตั้งเป้าหมายที่ส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

14.30 - 15.30

การจูงใจและสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีภายในทีม

- นำเสนอวิธีการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ - ใช้กิจกรรมที่เน้นความร่วมมือและการทำงานทีม - สร้างการเชื่อมโยงและความเข้าใจในทีม

- ทักษะในการนำเสนอวิธีการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ - ทักษะในการใช้กิจกรรมที่เน้นความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม - ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างการเชื่อมโยงและความเข้าใจในทีม

15.30 - 16.30

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร - เทคนิคในการประเมินความสามารถและจัดทำแผนพัฒนา - นำเสนอผลการประเมินเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

- ทักษะในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร - ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคในการประเมินและจัดทำแผนพัฒนา - ความสามารถในการนำเสนอผลการประเมินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Top of Form

หมายเหตุ หัวข้อการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับองค์กร

 

 

สนใจขอรายละเอียดหลักสูตร และใบเสนอราคา  ติดต่อ  https://forms.gle/LRRMJYywvtY1Xq1Q8