KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 
Piyawat@thaihrm.com

ภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของนักบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่ พนักงานเก่า ก็ต้องมีการพัฒนากันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพนักงานก็คือการฝึกอบรมนั่นเอง

เมื่อกล่าวถึงการฝึกอบรม หลายท่านก็คงจะนึกออกว่าคืออะไร ในฐานะนักบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกันก็คงไม่ต้องกล่าวถึงอีกมากนัก แต่ประเด็นที่นำมากล่าววันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญที่หลายท่านยังสับสนอยู่นั่นก็คือการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม

ในวงจรของการฝึกอบรมโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานคือ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมและการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมจะเป็นขั้นตอนแรกสุดของวงจรในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อขั้นตอนถัดลงมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน ประเด็นก็คือถ้าในขั้นตอนดังกล่าวผิดพลาด ขั้นตอนถัดไปก็จะผิดพลาดตาม ถึงแม้ว่าจะวางแผนดีเพียงไร จะจัดการอบรมได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงไร องค์กรก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในการฝึกอบรมได้ และนี่คือที่มาของปัญหาว่าอบรมกันมากมายแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไร

จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานด้านนี้มาได้ระยะหนึ่ง มักจะได้ยินหลายท่านพูดถึงในเรื่องดังกล่าวอยู่สองแบบคือการสำรวจความต้องการฝึกอบรม และการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งถ้าเรามาทำความเข้าใจความหมายของทั้งสองประโยค ก็จะเข้าใจในประเด็นที่ผู้เขียนพูดถึงข้างต้น เริ่มจากประโยคแรก “ การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม “ และประโยคที่สอง “ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม “ คำสำคัญที่น่าสังเกตของทั้งสองประโยคก็คือ “ ความต้องการ “ กับ “ ความจำเป็น “ ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน สำหรับ “ ความต้องการ “ ที่เป็นคำสำคัญในประโยคแรก คำๆ นี้มีนัยของอารมณ์แฝงอยู่ เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่อยากได้บางสิ่งบางอย่าง แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีผลอะไรต่อบุคคลนั้น เช่นคนๆ หนึ่งอาจจะต้องการรถยนต์ ต้องการโทรศัพท์มือถือ ต้องการเสื้อผ้าสวยๆ ซึ่งถึงแม้ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่สำหรับคำที่สองคือ “ ความจำเป็น “ คำๆ นี้มีนัยของการที่ไม่มีไม่ได้ และถ้าไม่มีจะเกิดผลเสียหายตามมา เช่นคนเราจำเป็นต้องกินน้ำ จำเป็นต้องมีอากาศเพื่อหายใจ จำเป็นต้องกินอาหาร ถ้าไม่มีไม่ได้ เป็นต้น คราวนี้เมื่อเราเอาความหมายของทั้งสองคำมาใช้ในเรื่องการฝึกอบรม ถ้าเราจับประเด็นสำคัญตามที่กล่าวข้างต้นก็จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ในการสำรวจ “ ความต้องการ “ ฝึกอบรม ที่ฝ่ายบุคคลเราทำกันเสมอ โดยอาจจะส่งรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมไปให้แผนกต่างๆ และให้เลือกกันมา เราก็จะพบว่าพนักงานต่างคนก็ต่าง “ ต้องการ “ อบรมในหลักสูตรต่างๆ มากมาย หลายครั้งไม่ตรงกับงานที่ทำหรือปัญหาของตน ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจจึงไม่เป็นประโยชน์และก็ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมากมาย แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนคำพูดเสียใหม่เป็นการสำรวจ “ ความจำเป็น “ ในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการสำรวจก็จะชัดเจนขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาก็จะเป็นข้อมูลที่จะต้องใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน ไม่ทำไม่ได้ ถ้าไม่จัดการอบรมขึ้นแล้วพนักงานจะทำงานไม่ได้คุณภาพหรือไม่บรรลุเป้าหมายในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการมองในแนวทางนี้ เราก็จะได้หลักสูตรฝึกอบรมที่ไม่จัดไม่ได้ มากกว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่ไม่จัดก็ได้ ( แต่พนักงานอยากเรียน )

สำหรับแหล่งข้อมูลและวิธีการที่เราจะใช้ในการสำรวจ “ ความจำเป็น “ ในการฝึกอบรมก็มีอยู่หลายวิธีซึ่งโอกาสหน้าจะมาคุยกันต่อ แต่สำหรับครั้งนี้ก็หวังว่าหลายท่านคงจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคำสองคำดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางในการทำงานของเราแน่นอน

สุดท้ายผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเตรียมงานด้านฝึกอบรมครั้งต่อไป พวกเราชาว HR จะเปลี่ยนแนวทางในการทำงานจากการจัดฝึกอบรมเพื่อสนองความต้องการมาเป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อสนองต่อความจำเป็นในการทำงานของพนักงานและองค์กรนะครับ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้

บริหารคน บริหารอะไร ?

บริหารคน บริหารอะไร ?

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์

งาน Payroll คืออะไร

งาน Payroll คืออะไร

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การบริหารงานบุคคล & ทรัพยากรมนุษย์ ?

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา

การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา