เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน

ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 
Piyawat@thaihrm.com

 การรับสมัครงานเป็นภารกิจพื้นฐานที่ HR จะต้องรับผิดชอบ  เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เราต้องการมาสมัครงานกับบริษัท  โดยการประกาศรับสมัครงานดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้เสียงบประมาณและเวลา รวมถึงไม่สามารถทำการสรรหาพนักงานตามที่ต้องการไ