KPI & การประเมินผลงาน

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ( Performance management system ) ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการวัดผลงานในอดีตมักจะกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ไม่ชัดเจน วัดไม่ได้ ส่งผลต่อตัวผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ถูกคาดหวังได้เพราะความไม่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลงานดังกล่าว รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการวัดผลงานเองซึ่งก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าผลงานของบุคคลที่ตนเองเข้าไปตรวจวัดเป็นเท่าไร

ดังนั้นการที่องค์กรสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความชัดเจน ยุติธรรม อันจะส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ ของบุคลากร ซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมขององค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรมีตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เป้าหมายทางกลยุทธ์และกระบวนการทำงาน

2. เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานที่ชัดเจน 

3. เพื่อให้องค์กรมีระบบในการผลักดันสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถบรรลุได้ถึงเป้าหมายของงานที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกันทั้งระดับกลยุทธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาที่องค์กรมีอยู่

2. การวิเคราะห์  จัดทำระบบงานที่เหมาะสมกับองค์กร

3. การถ่ายทอด แนะนำวิธีการใช้ระบบที่ได้ออกแบบขึ้น

4. การติดตาม ให้คำแนะนำ  และปรับแก้เพื่อให้ระบบมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อ.ปิยวัฒน์  โทร 086 480 9346  หรือ Email : Piyawat@thaihrm.com