KPI & การประเมินผลงาน

โปรแกรมการให้คำปรึกษา  

 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
(Key Performance Indicator Analysis Workshop)

 

หลักการและเหตุผล

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน  ( Performance management system )  ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงานและบุคลากร  ทั้งนี้เนื่องจากการวัดผลงานในอดีตมักจะกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ไม่ชัดเจน  วัดไม่ได้  ส่งผลต่อตัวผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ถูกคาดหวังได้เพราะความไม่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลงานดังกล่าว  รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการวัดผลงานเองซึ่งก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าผลงานของบุคคลที่ตนเองเข้าไปตรวจวัดเป็นเท่าไร

 

ดังนั้นการที่องค์กรสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานได้อย่างถูกต้อง และมีระบบการติดตามบริหารผลงานที่กำหนดเป้าหมายขึ้นมาแล้วให้บรรลุผลที่คาดหวัง  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน  ยุติธรรม  อันจะส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ  ของบุคลากร  รวมไปถึงการผลักดันให้บรรลุถึงเป้าหมายองค์กรร่วมกัน 

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญของตัวชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดผลงานได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้องค์กรมีตัวชี้วัดผลงานของทุกระดับตำแหน่ง และมีขั้นตอนบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

 ผลสำเร็จ

1.      ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ครบทุกตำแหน่ง

2.      ร่างขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI) ไม่รวมถึงตัวชี้วัดชี้ทางพฤติกรรม (สมรรถนะ)

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกตำแหน่ง  

วิธีการ

1.      บรรยายเพื่อให้เข้าใจแนวคิดสำคัญและมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

 

2.      วิทยากรให้คำแนะนำรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

วิทยากร             ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 

 กำหนดการ

วันแรก

เวลา