KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

KPI & การประเมินผลงาน

โปรแกรมการให้คำปรึกษา  

 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
(Key Performance Indicator Analysis Workshop)

 

หลักการและเหตุผล

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน  ( Performance management system )  ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงานและบุคลากร  ทั้งนี้เนื่องจากการวัดผลงานในอดีตมักจะกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ไม่ชัดเจน  วัดไม่ได้  ส่งผลต่อตัวผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ถูกคาดหวังได้เพราะความไม่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลงานดังกล่าว  รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการวัดผลงานเองซึ่งก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าผลงานของบุคคลที่ตนเองเข้าไปตรวจวัดเป็นเท่าไร

 

ดังนั้นการที่องค์กรสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานได้อย่างถูกต้อง และมีระบบการติดตามบริหารผลงานที่กำหนดเป้าหมายขึ้นมาแล้วให้บรรลุผลที่คาดหวัง  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน  ยุติธรรม  อันจะส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ  ของบุคลากร  รวมไปถึงการผลักดันให้บรรลุถึงเป้าหมายองค์กรร่วมกัน 

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดสำคัญของตัวชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดผลงานได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้องค์กรมีตัวชี้วัดผลงานของทุกระดับตำแหน่ง และมีขั้นตอนบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร

 ผลสำเร็จ

1.      ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ครบทุกตำแหน่ง

2.      ร่างขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI) ไม่รวมถึงตัวชี้วัดชี้ทางพฤติกรรม (สมรรถนะ)

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกตำแหน่ง  

วิธีการ

1.      บรรยายเพื่อให้เข้าใจแนวคิดสำคัญและมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

 

2.      วิทยากรให้คำแนะนำรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

วิทยากร             ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 

 กำหนดการ

วันแรก

เวลา

หัวข้อ

09.00 – 10.30

(พนักงานทุกคน หรือตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป )

-  วิทยากรบรรยาย : แนวคิดการประเมินผลงานแบบดั้งเดิม และรูปแบบการประเมินผลงานสมัยใหม่ ตามแนวทางจัดการผลการปฏิบัติงาน   (Performance Management System)  ที่มาของตัวชี้วัดผลงาน  ระดับองค์กร และระดับบุคคล ตามแนวทาง Balance Scorecard และ Value Chain

-  ประโยชน์ของการใช้ KPI สำหรับบุคลากรและองค์กร

- ตัวอย่าง แผนงานประจำปีในการใช้ระบบ KPI ภายในองค์กร

10.30 – 10.45

Coffee Break

10.45 – 12.00

(เฉพาะทีมบริหาร)

Workshop 1 ร่วมกับทีมผู้บริหาร : การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment Analysis) และการวิเคราะห์ Customer Value Proposition เพื่อกำหนดเป้าหมายองค์กร (Corporate Objective & Target)

# ฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะนำไปใช้จริง

12.00 – 13.00

พักกลางวัน

13.00 – 14.30

(เฉพาะทีมบริหาร)

Workshop 2 ร่วมกับทีมผู้บริหาร : การวิเคราะห์เป้าหมายองค์กร (Corporate Objective & Target) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Deploy)

# ฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะนำไปใช้จริง

14.30 – 14.45

C0ffee Break

14.45 – 16.30

(เฉพาะทีมบริหาร)

วิทยากรบรรยาย แนวทางการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของหน่วงยงาน และฝึกปฏิบัติ นำเสนอเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม

#  ผู้บริหารกลับไปเตรียมข้อมูลเพื่อหารือร่วมกับที่ปรึกษาในวันถัดไป

 

วันที 2-4

เวลา

                         หัวข้อ

09.00 – 10.30

การให้คำปรึกษา ช่วงที่ 1:  วิทยากร ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่หัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลสำเร็จของหน่วยงาน (ประมาณ 1 ชั่วโมต่อหน่วยงาน)   

10.30-10.45

พักเบรก

10.45-12.00

การให้คำปรึกษา ช่วงที่ 1:  วิทยากร ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่หัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลสำเร็จของหน่วยงาน (ประมาณ 1 ชั่วโมต่อหน่วยงาน)  

12.00-13.00

พักกลางวัน

13.00-16.00

การให้คำปรึกษา ช่วงที่ 1:  วิทยากร ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่หัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลสำเร็จของหน่วยงาน (ประมาณ 1 ชั่วโมต่อหน่วยงาน)  

 

 

 วันที่ 5

เวลา

                         หัวข้อ

09.00 – 12.00

 

 วิทยากรบรรยาย : แนวทางการติดตามความก้าวหน้า และการเก็บบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาและให้รางวัล

12.00-13.00

พักกลางวัน

13.00 – 15.00

(พนักงานทุกคน หรือตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป )

 วิทยากรบรรยาย ความสำคัญของ KPI ต่อผลสำเร็จร่วมกันของบุคลากรและองค์กร