KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนที่สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มี ความสามารถขององค์กรได้

2.  เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารค่าจ้างที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณขององค์กรและขวัญกำลังใจของพนักงาน

ขอบเขตการดำเนินงาน

กำหนดขอบเขตงานสำหรับครั้งนี้ ได้แก่

1  การจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)

       1.1 ที่ปรึกษาทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ โครงสร้างและวิธีการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งานให้แก่คณะทำงานของบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงาน และจัดทำใบพรรณาหน้าที่งาน ภาษาไทย ตามรูปแบบที่ที่ปรึกษากำหนด

2  ออกแบบระบบบริหารเงินเดือน (Salary Administration System)

       2.1   การประเมินค่างาน (Job Evaluation) และจัดระดับงาน (Job Ranking) ที่ปรึกษาทำการประเมินค่างานของตำแหน่งงานของบริษัท และนำผลการประเมินค่างานมาจัดระดับงาน

       2.2     วางโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

           ที่ปรึกษาทำการวางโครงสร้างเงินเดือน ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนต่ำสุด สูงสุดของแต่ละระดับงาน ที่เหมาะสมกับค่างานและการแข่งขัน (โดยใช้ข้อมูลรายงานการสำรวจค่าจ้างที่บริษัทเข้าร่วมหรือขององค์กรวิชาชีพต่างๆ  ตามความเห็นชอบของบริษัท )

      2.3   ออกแบบระบบบริหารเงินเดือน (Salary Administration System)

           ปรึกษาออกแบบระบบบริหารเงินเดือน ประกอบด้วย นโยบายบริหารเงินเดือน การกำหนดระดับงาน โครงสร้างเงินเดือน อัตราจ้างพนักงานใหม่ หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนกรณีต่างๆ โดยจัดทำเป็นคู่มือและถ่ายทอดแนวทางการบริหารเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริหารเงินเดือนของบริษัท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อ.ปิยวัฒน์ โทร 086 480 9346  หรือ  Email : Piyawat@thaihrm.com