การวิเคราะห์สมรรถนะและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

ธุรกิจที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยีและพลังสติปัญญา สมรรถนะ(Competency) ของทรัพยากรบุคคลในองค์การเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกลยุทธ์การตลาด หรือการยกระดับการแข่งขันด้วย เทคโนโลยี ต่างเป็นเรื่องระยะสั้นๆเท่านั้น หากแต่การเพิ่มสมรรถนะความสามารถของทรัพยากรบุคคลต่างหาก จึงจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน

ถึงเวลาและมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลมาสู่ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสมรรถนะ ( Competency- Based HRM )

Competency หมายถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ ทำให้เป็น Superior Performer โดยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสำเร็จของธุรกิจ  จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องการและต้องหาให้พบ เพื่อนักบริหารและทีมงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะนำมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและเวลา โดยสามารถสนองความต้องการของธุรกิจได้  

ขั้นตอนการดำเนินงานหลัก

1.      กำหนด Job Family สำหรับกลุ่มงานต่างๆ

2.      พัฒนา Competency Model ที่เหมาะสมกับบริษัท  

3.      พัฒนา Competency Dictionary ที่ระบุความหมาย และพฤติกรรมบุ่งชี้ (proficiency Level) สำหรับ บุคคลที่มีความสามารถสูง (Superior Performer )

4.      จัดทำ Competency Mapping ซึ่งหมายถึง การจัด Competency และ Proficiency Level เข้ากับระดับตำแหน่งในแต่ละสายงาน เพื่อสร้าง Superior Performer ของแต่ละตำแหน่ง

5.      เสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ Competency ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ที่ต้องการ เช่น การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา  การจัดการผลการปฏิบัติงาน  การจ่ายค่าตอบแทน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  อ.ปิยะวัฒน์
โทร 086 480 9346 หรือ    
Email : Service@thaihrm.com