หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างาน

หลาย ๆ องค์กรมีทรัพยากรที่ดีในการทำธุรกิจ เช่น เงินทุน  สินค้าที่มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง มีแต้มต่อเรื่องการตลาด มีพนักงานที่มีศักยภาพสูงในแต่ละสาขาวิชาชีพ  แต่การผสมผสานสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อความสำเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และหากองค์กรใดมีทรัพยากรต้นทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นรองกว่าตลาดคู่แข่ง ย่อมต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมากยิ่งขึ้น  ตั้งแต่ระดับพนักงานปฏิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ จนถึงผู้บริหารระดับสูง  การฝึกอบรมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการสื่อสารเพื่อหลอมความคิดของคนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทราบถึงเหตุผล  ที่มา ที่ไป ในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในองค์กร และกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานจะได้ผลดีเมื่อมีความต่อเนื่อง  ใส่ความเอาจริงเอาจังของระดับบริหาร และมีการติดตามผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะ ๆ

บริษัท ไทยเอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด สามารถช่วยให้กระบวนการฝึกอบรมในหน่วยงานท่านสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคคลให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันอิสระของรัฐ และกลุ่มธุรกิจ SMEs   ตั้งแต่การวางแผนงานด้านการฝึกอบรมพัฒนา   การออกแบบหลักสูตร   การดำเนินโครงการ  ตลอดจนการวัดและติดตามผลสัมฤทธิ์ 

 

 กลุ่มหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือการบริหารจัดการ

1. หลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการ (HRM For Non HR Manager)

2. หลักสูตรเทคนิคการการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) และบริหารผลงานสมัยใหม่

3. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำใบพรรณาหน้าที่งานเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคลยุคใหม่

4. หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร

5. หลักสูตรกฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

6. หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

7. หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงานและสอนงาน

8. หลักสูตรเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

9.  หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

10. หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

11. หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

12. หลักสูตรศิลปะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

13. หลักสูตรการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Effective Presentation)

14. หลักสูตรการผลักดันทีมงานที่ประสบความสำเร็จ

15.หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อการแข่งขัน

16. หลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)

17.หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจแบบ Win-Win

18. หลักสูตรเทคนิคการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Meeting)

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อคุณนพวรรณ ( HRD Consultant )  
โทร 0891555965  
Email : noppawan@thaihrm.com