KPI
Some of Site Reference ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

In-House Course # เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NLP (Neuro Linguistics Programming)

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NLP (Neuro Linguistics Programming) 

เรียนรู้ 7 เทคนิคสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร 

1)  การปรับตัวเองเพื่อให้คู่สนทนาไว้วางใจ
2) เข้าใจธรรมชาติในการรับรู้ของคู่สนทนา
3) ใช้ภาษาในการปลดล็อคการรับรู้ของตนเองและคู่สนทนา
4) เข้าใจกลไกจูงใจในระดับความเชื่อและค่านิยมของตนเองและคู่สนทนา
5) เรียนรู้ประโยชน์จากความผิดพลาดในการสื่อสาร

6) เปลี่ยนบทบาท จากผู้ตามเป็นผู้นำ ในการสนทนา
7) รู้เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกระตุ้นความสร้างสรรค์และบรรลุเป้าหมาย

 
บรรยายโดย  ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล  Master NLP Practitioner & Coach , ABNLP 
             

สนใจรายละเอียดหลักสูตร เพื่อจัด Inhouse ภายในองค์กร  ติดต่อ Yupaporn@thaihrm.com   หรือโทร 086-480-9346

 

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน