HR Analytics & Data Mining

 

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HR Analytics & Data Mining ฉบับย่อยง่าย      

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ

 


( Public Course : สนใจสอบถามวันเวลาที่จัดอบรม ได้ที่ Service@thaihrm.com) 

____________________________________

ข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการไปในระดับสูงเช่นปัจจุบัน การเกิดขึ้นของข้อมูลมีขึ้นตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลอ่านค่าก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในสาขาวิชาชีพต่างๆ จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ รวมถึงวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (HR)

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ แต่ในอดีตการใช้ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในรูปแบบพื้นฐานในลักษณะการบรรยายสรุป (Descriptive) เหตุการณ์หรือสิ่งที่พบเห็น ในขณะที่ธุรกิจต้องการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับลึก (Analytics) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น (Predictive & Prescriptive) เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึก (HR Analytics) จึงเป็นสมรรถนะที่สำคัญอย่างยิ่งของนักบริหารงานบุคคลยุค Big Data เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่บทบาทการเป็น HR Business Partner ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักการ แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ HR Analytics และ Data Mining

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics แบบพรรณนาและคาดการณ์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics และการอภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ ให้กับองค์กร

 

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ประกอบการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้โปรแกรม Google Data Studio  และ Orange (Freeware) ประมวลผลข้อมูลจากไฟล์ตัวอย่างที่วิทยากรจัดเตรียมไปให้ และอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 * ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้ Google Data Studio หรือ โปรแกรม Orange , เนื่องจากทางวิทยากรจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐาน-ปานกลาง และใช้งานง่าย โดยส่วนใหญ่เป็น Drag & Drop  และควรนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในการทำ Workshop

วิทยากร
1. ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล   2. ดร.วชิระ ชนะบุตร

กลุ่มเป้าหมาย
          นักบริหารทรัพยากรบุคคล / นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ / ครู-อาจารย์-นักศึกษา ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HR  / ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้สนใจเรื่อง HR Analytics

หัวข้อและกำหนดการฝึกอบรม

 

วันที่ 1

09.00 - 10.30  ความรู้เกี่ยวกับ HR Analytics , Big Data และ Data Mining

·      HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR

·      การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร

·      ความรู้เกี่ยวกับ Big Data และการพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำ HR Analytics

·      ภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data)

·      กระบวนการสำหรับการทำ HR Analytics และกระบวนการข้อมูล Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

·      ความสำคัญและปัจจัยความสำเร็จของ HR Analytics (Critical Success Factors)

10.30 - 10.45 Break

10.45 - 12.00 น.  HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive

·      HR Analytics กับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive

·      การใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล

·      การสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning)

·      Workshop : การติดตั้งและใช้โปรแกรม Google Data Studio เบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล HR แบบ Descriptive 

- การติดตั้งและใช้โปรแกรม Orange เบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล HR แบบ Predictive

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30  HR Analytics ด้าน อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Workforce Analysis , Recruitment and selection)

·      ความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

·      การตั้งคำถาม และการเตรียมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (HR Information Systems & Data Design)

·      Workshop : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แบบ Descriptive

         : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แบบ Predictive

·      การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้าน อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สำหรับองค์กร

14.30 - 14.45 Break

14.45 - 16.30  HR Analytics ด้าน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

·      ความรู้เกี่ยวกับ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

·      การตั้งคำถาม และการเตรียมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (HR Information Systems & Data Design)

·      Workshop : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร แบบ Descriptive

                  : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร แบบ Predictive

·      การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้าน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

สำหรับองค์กร

 

 

 

วันที่ 2

09.00 - 10.30  HR Analytics ด้าน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)

·      ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

·      การตั้งคำถาม และการเตรียมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (HR Information Systems & Data Design)

·      Workshop : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบ Descriptive

                  : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบ Predictive

·      การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้าน การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สำหรับองค์กร

10.30 - 10.45 Break

 

10.45 - 12.00  HR Analytics ด้าน ภาระและการออกจากงานของบุคลากร (Employee turnover)

·      ความรู้เกี่ยวกับ ภาระและการออกจากงานของบุคลากร

 

·      การตั้งคำถาม และการเตรียมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การออกจากงานของบุคลากร (HR Information Systems & Data Design)

·      Workshop : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การออกจากงานของบุคลากร แบบ Descriptive

                  : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน การออกจากงานของบุคลากร แบบ Predictive

·      การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้าน ภาระ และการออกจากงานของบุคลากร สำหรับองค์กร

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 HR Analytics ด้าน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

·      ความรู้เกี่ยวกับ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

·      การตั้งคำถาม และการเตรียมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  (HR Information Systems & Data Design)

·      Workshop : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แบบ Descriptive

                  : การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แบบ Predictive

·      การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเชื่อมโยง นำเสนอกลยุทธ์ด้าน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร สำหรับองค์กร

14.30 - 14.45 Break

14.45 – 16.30  HR Data Mapping for Analytics

·      สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ของ HR-Big Data กับการดำเนินงานขององค์กร

·      หลักการทำ Conceptual Model และ Physical Model ใน HR Analytics

·      หลักการทำ Data Mapping เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำ HR Analytics

·      รูปแบบ HR Data Mapping Document Format