Digital PMS การจัดการผลการปฏิบัติงานยุคดิจิตอล

 

Digital PMS : การจัดการผลการปฏิบัติงาน KPI/OKR & PMS ยุคดิจิตอล  
(Workshop : Digital Performance Management)

 ( Public Course : สนใจสอบถามวันเวลาที่จัดอบรม ได้ที่ Service@thaihrm.com)

 

หลักการและเหตุผล

 

 

 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน เพราะหากองค์กรของเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การดำเนินการต่างๆ ก็จะไร้ทิศทาง สับสน  จนอาจเกิดความขัดแย้ง และเกิดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด   

การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอด  ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายดังกล่าว ควรมีขั้นตอนในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบกระบวนการ PDCA เพื่อให้เป้าหมายที่กำหนดขึ้นได้รับการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข พัฒนาและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้รูปแบบการบริหารจัดการเป้าหมายในเชิงระบบดังกล่าวเรียกว่าระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือ Performance Management System (PMS)

ระบบ PMS เป็นกรอบในการบริหารจัดการเป้าหมายที่องค์กรกำหนดขึ้น ซึ่งอาจกำหนดเป้าหมายแบบ KPI หรือ OKRs  ตามความเหมาะสมของกระบวนการธุรกิจในแต่ละองค์กร  ทั้งนี้ในการใช้แนวทางบริหารจัดการผลงานดังกล่าว  จะต้องมีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทันสมัย ใช้งานง่ายมากมาย รวมไปถึง  Google Sheet & Data Studio  ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้ไม่ยาก   ดังนั้นการเรียนรู้แนวคิดระบบ PMS  ที่มีการประยุกต์ใช้  Google Sheet &  Data Studio ในการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจ เพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรในยุคดิจิตอลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด ประโยชน์ของระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง PMS และสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานในระดับต่างๆ ตามแนวทาง KPI/OKRs ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม วิเคราะห์และนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานโดยใช้ Google Sheet และ Google Data Studio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย  : ผ้บริหาร / ผู้จัดการ / HR / ผู้สนใจทั่วไป


วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยายเพื่อให้เข้าใจแนวคิดสำคัญและเห็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
2. ฝึกปฏิบัติ (Work shop) โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างที่วิทยากรเตรียมมาให้ การนำเสนอและรับการ Feedback เพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

วิทยากร : ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล
                ผู้เชี่ยวชาญด้าน PMS & HR Analytics

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว

- เข้าใจว่าผลงานคืออะไร เราจะวัด "ผลงาน" ได้จากอะไร - เข้าใจว่าเราจะเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรกับ KPI ระดับบุคคลได้อย่างไร - เข้าใจว่า PI และ KPI และ OKRs แตกต่างกันอย่างไร - เข้าใจว่าเป้าหมายประเภทไหนใช้ KPI หรือใช้ OKRs -  เข้าใจว่าทำไมมี KPI ใช้แล้ว จึงเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร - เข้าใจว่าทำไมใช้ KPI แล้ว งานมากขึ้น เป็นภาระมากขึ้น - เข้าใจว่าทำไมทุกคนได้คะแนน KPI สูงมาก แต่บริษัทมีผลประกอบการไม่ดี - เข้าใจว่าKPI ของแต่ละตำแหน่ง ยาก-ง่าย ต่างกัน ยุติธรรมหรือไม่ - เข้าใจว่าเป้าหมายของแต่ละ KPI คิดจากอะไร จะคำนวณคะแนนอย่างไรให้เหมาะสมกับ KPIแต่ละตัว - เข้าใจว่า จะกำหนดสัดส่วน KPI กับพฤติกรรม อย่างไร - เข้าใจว่า การเก็บข้อมูล KPI ควรกำหนดความถี่อย่างไร ใครควรเป็นผู้เก็บข้อมูล – เข้าใจว่าจะออกแบบประเมินผลงานโดย google form อย่างไร - เข้าใจว่าจะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปผลงานอย่างไร - เข้าใจว่าจะใช้ Google Data Studio ในการทำ Dashboard และ Report ที่น่าสนใจได้อย่างไร - เข้าใจวิธีการ Share Dashboard ให้เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า แบบออนไลน์

 

 


กำหนดการฝึกอบรม


วันที่ 1


0900 – 1030
  แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ KPI,OKRs และการจัดการผลการปฏิบัติงาน
- สมการการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประโยชน์ของการมีตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติผลงาน
- การบริหารเป้าหมายในการทำงานตามกรอบแนวคิดการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System - PMS)
- ความแตกต่างระหว่าง KPIs กับ OKRs
- เทคนิคการวิเคราะห์เป้าหมายองค์กร (Corporate Objective)
- การใช้ Strategic Mapping แสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายประจำปีของบริษัทกับฝ่ายต่างๆ
# Workshop การวิเคราะห์เป้าหมายระดับองค์กรและการทำ Strategic Mapping

1045 – 1200 การวิเคราะห์เป้าหมายการดำเนินงานระดับหน่วยงาน
- วิธีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานประเภทขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
- วิธีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานประเภทปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
- วิธีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานประเภทสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (x10 OKRs)

1300 – 1430 การวิเคราะห์เป้าหมายการปฏิบัติงานระดับบุคคล
- วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหน่วยงาน

- วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
- วิธีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (x10 OKRs)
- แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย น้ำหนัก คะแนน สูตรการคำนวณคะแนน KPI
* Workshop : การวิเคราะห์เป้าหมายการปฏิบัติงาน กำหนดค่าเป้าหมาย ค่าน้ำหนัก สูตรการคำนวณคะแนน

1445 – 1630 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานด้วย Google form & Google Sheet

- วิธีการกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
- วิธีการออกแบบ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
# ฝึกปฏิบัติ การสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วย Google form & Google Sheetวันที่ 2


0900 – 1030
  การใช้ Google Data Studio ในการ Visualization นำเสนอ ติดตามข้อมูลผลงาน

- วิธีการการติดตั้งโปรแกรม  รู้จักส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม
# ฝึกปฏิบัติ : การวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Dashboard และ Sharing รายงาน โดย Google Data Studio

1045 – 1200 การกำหนดตัวชี้วัดประเภทพฤติกรรม (Trait & Behavior Indicator)
- แนวคิดสำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดประเภทคุณลักษณะและพฤติกรรม
- แนวคิดสำคัญในการกำหนดมาตรวัดประเมินตัวชี้วัดประเภทพฤติกรรม
- วิธีการจัดทำแบบประเมินพฤติกรรมรอบทิศทางด้วย Google form
# ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำและการทำแบบประเมินพฤติกรรมรอบทิศทางด้วย Google form

1300 – 1430 การติดตามให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงผลงานด้วย CFR (Conversations, Feedback & Recognition)
- ความหมาย ตัวอย่าง การทบทวนตนเอง (Self Reflection) และฝึกปฏิบัติ
- ความหมาย ตัวอย่าง การ Check – In และฝึกปฏิบัติ
- ความหมาย ตัวอย่าง เทคนิคการติชมแบบ Sandwich Model และฝึกปฏิบัติ

1445 – 1630 การสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้รางวัลตอบแทน
-   แนวทางการกำหนดคะแนนน้ำหนัก KPI และ Competency

-   แนวทางการตัดเกรดประเมินผลงาน

-  แนวทางการนำคะแนนผลงาน  เพื่อปรับเงินเดือนและให้โบนัสประจำปี

- แนวทางการนำคะแนน OKRs เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  

1630- 1700 :  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน / แนวทางการ Implement ระบบ Digital PMS ภายในองค์กร