HR system Model

About : บริษัทที่ปรึกษา ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด

Mission : เป็นธุรกิจที่ปรึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน

Company Overview : เราจัดตั้งขึ้นมาจากความตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic partner) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐและเอกชนไปสู่ผลสำเร็จ (Strategic Driven HRM Consultancy) โดยการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง "ศักยภาพของบุคลากรและองค์กร" ให้ขับเคลื่อน ผลักดัน สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน

ThaiHRM ประกอบไปด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ โดยการนำของ ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ และ ดร.อุทัย สวนกูล เพื่อให้บริการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีระบบงานที่ทันสมัยและสามารถใช้งานได้จริง

Services : บริการต่างๆ ของเรา

1. การออกแบบโครงสร้างองค์กร
2. การวางแผนอัตรากำลัง
3. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
4. การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ (Competency)
5. การวิเคราะห์ KPI และประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. การวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
7. การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
8. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
9. การโค้ช เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักบริหาร (Leadership Coaching)

ติดต่อสอบถาม : โทร 086-489-249-9 คุณยุพาภรณ์ Email : yupaporn@thaihrm.com หรือ โทร 082-326-459-7 ดร.ปิยวัฒน์ Email : Piyawat@thaihrm.com

HR Consultant

โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำด้วยแนวทาง NLP (NLP Based Group or One to One Leadership Coaching)

โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำด้วยแนวทาง NLP (NLP Based Group or One to One Leadership Coaching)

KPI & การประเมินผลงาน

KPI & การประเมินผลงาน

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ( Performance management system ) ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม

สำรวจทัศนคติพนักงาน

สำรวจทัศนคติพนักงาน

ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนที่สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มี ความสามารถขององค์กรได้

ระเบียบข้อบังคับ กฏหมายแรงงาน

ระเบียบข้อบังคับ กฏหมายแรงงาน

ให้การบริหารงานบุคคลของ บริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมทั้งแก่พนักงานและองค์กร

การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาสมรรถนะ (Competency)

การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาสมรรถนะ (Competency)

สมรรถนะ(Competency) ของทรัพยากรบุคคลในองค์การเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตร In-House

การพัฒนาความเป็นผู้นำด้วย NLP (NLP Based Leadership Development)

การพัฒนาความเป็นผู้นำด้วย NLP (NLP Based Leadership Development)

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์และบริหารองค์กร

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์และบริหารองค์กร

กระบวนการฝึกอบรมในหน่วยงานท่านสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กร

หลักสูตรด้านการขาย การตลาดและการบริการ

หลักสูตรด้านการขาย การตลาดและการบริการ

การทำธุรกิจ เช่น เงินทุน สินค้าที่มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง มีแต้มต่อเรื่องการตลาด มีพนักงานที่มีศักยภาพสูงในแต่ละสาขาวิชาชีพ

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างาน

เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร ระบบคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร ระบบคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต

องค์กรใดมีทรัพยากรต้นทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นรองกว่าตลาดคู่แข่ง ย่อมต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างความเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally

การเสริมสร้างความเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally

ปัญหาจำนวนไม่น้อยในองค์การเกิดจากความรู้สึกขาดแรงจูงใจ ไม่อยากคิดไม่อยากสร้างสรรค์ มีสภาพที่เฉื่อยชา ทำงานไม่ประสานงาน

บทความด้าน HR

สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้
สมการบริหารคน สิ่งที่นักบริหารทุกคนต้องรู้
บริหารคน บริหารอะไร ?
บริหารคน บริหารอะไร ?
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
เทคนิคการประกาศรับสมัครงาน
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
พนักงานลาออกบ่อยทำไงดี
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เทคนิคการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ความสำคัญของการวัดในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสำคัญของการวัดในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
ที่มาของ KPI เพื่อการประเมินผลงาน
ที่มาของ KPI เพื่อการประเมินผลงาน
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวโน้ม HR outsourcing กับอนาคตของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (1)
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (1)
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
การสรรหาผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (จบ)
จุดเริ่มต้นของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (จบ)
Competency Based HRM กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Competency Based HRM กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
งาน Payroll คืออะไร
งาน Payroll คืออะไร
มายกเลิกระบบการประเมินผลงานกันเถอะ
มายกเลิกระบบการประเมินผลงานกันเถอะ
แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์
แรงงานสัมพันธ์ & พนักงานสัมพันธ์
การวิเคราะห์ KPI จากกระบวนการทำงานภายในองค์กร
การวิเคราะห์ KPI จากกระบวนการทำงานภายในองค์กร
เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม
เรื่องเล็กๆ แต่สำคัญสำหรับการจัดฝึกอบรม
การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม
ความต้องการ & ความจำเป็นในการฝึกอบรม
สาเหตุของปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สาเหตุของปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
ตัวอย่างคำถามการสัมถาษณ์ผู้สมัครงาน
คำตอบสุดท้ายไม่ใช่แค่เรื่อง Competency
คำตอบสุดท้ายไม่ใช่แค่เรื่อง Competency
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์
ขอบเขตของงานแรงงานสัมพันธ์
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
รูปแบบการทุจริตในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
จากสมการทุนมนุษย์สู่กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
HR กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของนักบริหารในฐานะครูและโค้ช
บทบาทของนักบริหารในฐานะครูและโค้ช
สิ่งที่ผู้นำถูกพัฒนาในโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ
สิ่งที่ผู้นำถูกพัฒนาในโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ความชัดเจนในการนิยาม HR กับผลกระทบต่อโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกลยุทธ์